6339 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (1)
Abbega (2)
Achlum (7)
Akkrum (56)
Alde Leie (1)
Aldeboarn (32)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (83)
Appelscha (65)
Arum (15)
Augustinusga (14)
Baaium (1)
Baard (1)
Bakhuizen (29)
Bakkeveen (11)
Balk (41)
Ballum (11)
Bantega (8)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (29)
Berltsum (13)
Bitgum (6)
Bitgummole (10)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (12)
Blije (8)
Boazum (7)
Boelenslaan (12)
Boijl (19)
Boksum (1)
Bolsward (64)
Bontebok (6)
Boornbergum (10)
Boornzwaag (4)
Bornwird (2)
Brantgum (10)
Britsum (7)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (7)
Buitenpost (48)
Burdaard (23)
Buren Fr (3)
Burgum (53)
Burum (14)
Cornwerd (1)
Damwald (36)
De Blesse (11)
De Falom (2)
De Hoeve (3)
De Knipe (8)
De Tike (6)
De Veenhoop (2)
De Westereen (49)
De Wilgen (10)
Dearsum (1)
Dedgum (3)
Deinum (9)
Delfstrahuizen (11)
Dijken (1)
Dokkum (105)
Dongjum (4)
Donkerbroek (25)
Drachten (342)
Drachtstercompagnie (7)
Driezum (8)
Drogeham (19)
Dronryp (17)
Earnewald (38)
Easterein (27)
Easterlittens (3)
Eastermar (16)
Easterwierrum (5)
Echten Fr (7)
Echtenerbrug (14)
Ee (17)
Elahuizen (17)
Elsloo Fr (8)
Engwierum (11)
Exmorra (8)
Feanwalden (30)
Ferwert (19)
Ferwoude (4)
Firdgum (2)
Fochteloo (2)
Follega (4)
Folsgare (3)
Formerum (1)
Foudgum (1)
Franeker (103)
Frieschepalen (10)
Gaast (4)
Gaastmeer (6)
Garyp (13)
Gauw (1)
Gerkesklooster (13)
Gersloot (2)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (1)
Gorredijk (70)
Goutum (12)
Greonterp (2)
Grou (116)
Gytsjerk (19)
Hallum (39)
Hantum (10)
Hantumhuizen (2)
Harich (6)
Harkema (44)
Harlingen (186)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (3)
Haule (8)
Haulerwijk (33)
Heeg (26)
Heerenveen (219)
Hemelum (11)
Hempens (4)
Hemrik (4)
Herbaijum (3)
Hijum (6)
Hilaard (5)
Hindeloopen (13)
Hinnaard (1)
Hitzum (2)
Hollum (17)
Holwerd (29)
Hommerts (9)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (7)
Houtigehage (9)
Hurdegaryp (54)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (7)
Ijlst (24)
Indijk (9)
Ingelum (2)
It Heidenskip (3)
Itens (5)
Jannum (1)
Jellum (3)
Jelsum (1)
Jirnsum (20)
Jislum (1)
Jistrum (14)
Jonkerslan (1)
Jorwert (5)
Joure (16)
Jouswier (1)
Jubbega (50)
Jutrijp (2)
Katlijk (7)
Kimswerd (6)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (67)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (29)
Kootstertille (36)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (3)
Koudum (43)
Koufurderrige (2)
Kubaard (4)
Landerum (2)
Langedijke (4)
Langelille (9)
Langezwaag (5)
Langweer (42)
Leeuwarden (473)
Lekkum (1)
Lemmer (160)
Lies (2)
Lioessens (9)
Lippenhuizen (13)
Lollum (4)
Luinjeberd (4)
Luxwoude (1)
Makkinga (11)
Makkum Fr (116)
Mantgum (10)
Marrum (14)
Marsum (5)
Menaam (28)
Metslawier (25)
Midlum (12)
Midsland (25)
Mildam (4)
Minnertsga (9)
Moddergat (8)
Molkwerum (7)
Morra (4)
Munein (6)
Munnekeburen (11)
Munnekezijl (8)
Nes (gem. Boarnsterhim) (9)
Nes (gem. Dongeradeel) (7)
Nes Ameland (11)
Niawier (16)
Nieuwebrug (4)
Nieuwehorne (15)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (14)
Nijeberkoop (7)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (6)
Nijeholtwolde (3)
Nijemirdum (10)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum (1)
Nijland (8)
Noardburgum (26)
Noordwolde Fr (72)
Oentsjerk (20)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (13)
Oldeholtpade (13)
Oldelamer (2)
Oldetrijne (3)
Oosterbierum (8)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (14)
Oosterstreek (17)
Oosterwolde Fr (72)
Oosterzee (9)
Oosthem (7)
Oostrum Fr (5)
Opeinde (12)
Oppenhuizen (7)
Oranjewoud (9)
Oudebildtzijl (18)
Oudega (gem. Smallingerland) (10)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (14)
Oudega Gaast Sleat (3)
Oudehaske (9)
Oudehorne (8)
Oudemirdum (25)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (15)
Ouwsterhaule (1)
Paesens (10)
Parrega (8)
Peins (4)
Peperga (3)
Piaam (2)
Pingjum (9)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (6)
Ravenswoud (3)
Readtsjerk (2)
Reduzum (13)
Reitsum (1)
Ried (7)
Rien (2)
Rijs (3)
Rinsumageast (11)
Rohel (3)
Rotsterhaule (5)
Rottevalle (19)
Rottum Fr (3)
Ryptsjerk (5)
Sandfirden (1)
Scharnegoutum (16)
Scharsterbrug (7)
Scherpenzeel Fr (9)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (15)
Schraard (3)
Sexbierum (15)
Sibrandabuorren (3)
Siegerswoude (8)
Sint Annaparochie (44)
Sint Jacobiparochie (28)
Sint Nicolaasga (26)
Sintjohannesga (5)
Skingen (1)
Slappeterp (2)
Slijkenburg (2)
Sloten Fr (16)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Sneek (222)
Sondel (14)
Sonnega (5)
Spanga (3)
Spannum (4)
Stavoren (26)
Steggerda (19)
Stiens (41)
Stroobos (8)
Sumar (19)
Surhuisterveen (47)
Surhuizum (7)
Suwald (6)
Ter Idzard (1)
Terband (3)
Terherne (34)
Terkaple (3)
Ternaard (24)
Tersoal (5)
Terwispel (7)
Tijnje (7)
Tirns (2)
Tjalleberd (10)
Tjerkgaast (4)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (15)
Twijzelerheide (20)
Tytsjerk (12)
Tzum (14)
Tzummarum (47)
Uitwellingerga (6)
Ureterp (32)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (4)
Vlieland (18)
Vrouwenparochie (8)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (2)
Walterswald (5)
Wanswert (6)
Warfstermolen (3)
Warns (15)
Warten (14)
Waskemeer (9)
Weidum (4)
Wergea (13)
Westergeest (11)
Westhoek (3)
West Terschelling (41)
Wetsens (5)
Wier (3)
Wierum (10)
Wijckel (8)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (20)
Winsum Fr (10)
Wirdum Fr (8)
Witmarsum (31)
Wiuwert (12)
Wjelsryp (6)
Wolvega (124)
Wommels (19)
Wons (3)
Workum (84)
Woudsend (26)
Wyns (2)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (2)
Ysbrechtum (3)
Zandhuizen (5)
Zurich (7)
Zwagerbosch (3)
Zweins (3)