6735 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (2)
Abbega (4)
Achlum (5)
Akkrum (50)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (28)
Aldtsjerk (6)
Allingawier (1)
Anjum (80)
Appelscha (62)
Arum (12)
Augustinusga (10)
Baaium (2)
Baard (1)
Bakhuizen (25)
Bakkeveen (19)
Balk (43)
Ballum (15)
Bantega (8)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (22)
Berltsum (29)
Bitgum (5)
Bitgummole (9)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (9)
Blessum (1)
Blije (10)
Boazum (10)
Boelenslaan (16)
Boijl (18)
Boksum (2)
Bolsward (66)
Bontebok (7)
Boornbergum (11)
Boornzwaag (5)
Bornwird (2)
Brantgum (10)
Britsum (6)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (5)
Buitenpost (50)
Burdaard (28)
Buren Fr (15)
Burgum (61)
Burum (16)
Cornwerd (3)
Damwald (32)
De Blesse (15)
De Falom (2)
De Hoeve (3)
De Knipe (6)
De Tike (7)
De Veenhoop (1)
De Westereen (45)
De Wilgen (9)
Dearsum (2)
Dedgum (3)
Deinum (8)
Delfstrahuizen (11)
Dijken (1)
Dokkum (116)
Dongjum (4)
Donkerbroek (25)
Drachten (345)
Drachtstercompagnie (9)
Driezum (6)
Drogeham (22)
Dronryp (24)
Earnewald (35)
Easterein (29)
Easterlittens (3)
Eastermar (19)
Easterwierrum (7)
Echten Fr (8)
Echtenerbrug (16)
Ee (19)
Elahuizen (15)
Elsloo Fr (9)
Engwierum (11)
Exmorra (9)
Feanwalden (28)
Ferwert (22)
Ferwoude (4)
Firdgum (3)
Fochteloo (1)
Follega (4)
Folsgare (4)
Formerum (2)
Foudgum (2)
Franeker (109)
Frieschepalen (10)
Gaast (4)
Gaastmeer (8)
Garyp (18)
Gauw (1)
Gerkesklooster (16)
Gersloot (2)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (1)
Gorredijk (67)
Goutum (9)
Greonterp (2)
Grou (115)
Gytsjerk (22)
Hallum (40)
Hantum (11)
Hantumhuizen (2)
Harich (9)
Harkema (48)
Harlingen (198)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (2)
Haule (7)
Haulerwijk (34)
Heeg (29)
Heerenveen (220)
Hegebeintum (1)
Hemelum (12)
Hempens (5)
Hemrik (4)
Herbaijum (4)
Hijum (6)
Hilaard (6)
Hindeloopen (16)
Hinnaard (1)
Hitzum (2)
Hollum (23)
Holwerd (32)
Hommerts (12)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (9)
Houtigehage (10)
Huns (1)
Hurdegaryp (57)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (4)
Ijlst (20)
Indijk (9)
Ingelum (2)
It Heidenskip (3)
Itens (6)
Jannum (1)
Jellum (3)
Jelsum (1)
Jirnsum (23)
Jislum (1)
Jistrum (14)
Jonkerslan (2)
Jorwert (6)
Joure (22)
Jouswier (1)
Jubbega (54)
Jutrijp (3)
Katlijk (8)
Kimswerd (6)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (71)
Kollumerpomp (16)
Kollumerzwaag (28)
Kootstertille (34)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (2)
Koudum (51)
Kubaard (4)
Landerum (2)
Langedijke (3)
Langelille (9)
Langezwaag (6)
Langweer (45)
Leeuwarden (521)
Lekkum (2)
Lemmer (152)
Lies (2)
Lioessens (9)
Lippenhuizen (13)
Loenga (1)
Lollum (4)
Luinjeberd (3)
Luxwoude (3)
Makkinga (12)
Makkum Fr (121)
Mantgum (10)
Marrum (17)
Marsum (6)
Menaam (38)
Metslawier (25)
Midlum (10)
Midsland (23)
Mildam (4)
Minnertsga (15)
Moddergat (7)
Molkwerum (7)
Morra (3)
Munein (5)
Munnekeburen (11)
Munnekezijl (8)
Nes (gem. Boarnsterhim) (8)
Nes (gem. Dongeradeel) (8)
Nes Ameland (27)
Niawier (16)
Nieuwebrug (4)
Nieuwehorne (18)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (18)
Nijeberkoop (7)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (10)
Nijeholtwolde (3)
Nijemirdum (9)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum (1)
Nijland (12)
Noardburgum (32)
Noordwolde Fr (65)
Oentsjerk (24)
Offingawier (14)
Oldeberkoop (10)
Oldeholtpade (14)
Oldelamer (3)
Oldetrijne (3)
Oosterbierum (11)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (13)
Oosterstreek (15)
Oosterwolde Fr (88)
Oosterzee (10)
Oosthem (9)
Oostrum Fr (5)
Opeinde (15)
Oppenhuizen (7)
Oranjewoud (10)
Oudebildtzijl (20)
Oudega (gem. Smallingerland) (14)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (10)
Oudega Gaast Sleat (3)
Oudehaske (7)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (26)
Oudeschoot (9)
Oudwoude (15)
Ouwsterhaule (1)
Paesens (11)
Parrega (8)
Peins (5)
Peperga (3)
Piaam (1)
Pingjum (8)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (6)
Ravenswoud (5)
Readtsjerk (4)
Reahus (1)
Reduzum (13)
Reitsum (1)
Ried (9)
Rien (2)
Rijs (3)
Rinsumageast (10)
Rohel (5)
Rotsterhaule (5)
Rottevalle (12)
Rottum Fr (2)
Ryptsjerk (6)
Scharnegoutum (15)
Scharsterbrug (7)
Scherpenzeel Fr (10)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (13)
Schraard (3)
Sexbierum (15)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (7)
Sint Annaparochie (46)
Sint Jacobiparochie (29)
Sint Nicolaasga (25)
Sintjohannesga (9)
Skingen (2)
Slijkenburg (2)
Sloten Fr (20)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Snakkerburen (1)
Sneek (269)
Sondel (13)
Sonnega (4)
Spanga (3)
Spannum (5)
Stavoren (30)
Steggerda (19)
Stiens (47)
Stroobos (7)
Sumar (20)
Surhuisterveen (55)
Surhuizum (7)
Suwald (7)
Ter Idzard (3)
Terband (3)
Terherne (34)
Terkaple (3)
Ternaard (23)
Tersoal (5)
Terwispel (8)
Tijnje (8)
Tirns (2)
Tjalhuizum (1)
Tjalleberd (10)
Tjerkgaast (2)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (16)
Twijzelerheide (24)
Tytsjerk (15)
Tzum (11)
Tzummarum (54)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (33)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (5)
Vlieland (15)
Vrouwenparochie (12)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (3)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (2)
Walterswald (5)
Wanswert (5)
Warfstermolen (3)
Warns (14)
Warten (17)
Waskemeer (9)
Weidum (5)
Wergea (21)
Westergeest (9)
Westhoek (5)
West Terschelling (41)
Wetsens (5)
Wier (4)
Wierum (9)
Wijckel (7)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (20)
Winsum Fr (13)
Wirdum Fr (10)
Witmarsum (33)
Wiuwert (11)
Wjelsryp (7)
Wolvega (123)
Wommels (20)
Wons (3)
Workum (95)
Woudsend (26)
Wyns (1)
Wytgaard (3)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (6)
Zandhuizen (6)
Zurich (7)
Zwagerbosch (2)
Zweins (3)