6047 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (1)
Abbega (1)
Achlum (6)
Akkrum (55)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (27)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (81)
Appelscha (53)
Arum (15)
Augustinusga (12)
Baaium (1)
Baard (1)
Bakhuizen (26)
Bakkeveen (11)
Balk (40)
Ballum (14)
Bantega (5)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (27)
Berltsum (13)
Bitgum (5)
Bitgummole (8)
Blauwhuis (3)
Blesdijke (10)
Blije (9)
Boazum (7)
Boelenslaan (11)
Boijl (16)
Boksum (1)
Bolsward (70)
Bontebok (6)
Boornbergum (9)
Boornzwaag (6)
Bornwird (2)
Brantgum (9)
Britsum (7)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (7)
Buitenpost (41)
Burdaard (20)
Buren Fr (2)
Burgum (67)
Burum (14)
Cornwerd (2)
Damwald (33)
De Blesse (11)
De Falom (2)
De Hoeve (2)
De Knipe (8)
De Tike (7)
De Veenhoop (2)
De Westereen (51)
De Wilgen (9)
Dearsum (1)
Dedgum (3)
Deinum (7)
Delfstrahuizen (6)
Dijken (1)
Dokkum (94)
Dongjum (4)
Donkerbroek (20)
Drachten (320)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (12)
Drogeham (18)
Dronryp (14)
Earnewald (38)
Easterein (25)
Easterlittens (3)
Eastermar (17)
Easterwierrum (5)
Echten Fr (5)
Echtenerbrug (9)
Ee (16)
Elahuizen (17)
Elsloo Fr (6)
Engwierum (9)
Exmorra (8)
Feanwalden (28)
Ferwert (18)
Ferwoude (4)
Firdgum (1)
Fochteloo (2)
Follega (6)
Folsgare (3)
Formerum (4)
Foudgum (3)
Franeker (100)
Frieschepalen (9)
Gaast (3)
Gaastmeer (5)
Garyp (19)
Gauw (1)
Gerkesklooster (9)
Gersloot (1)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (1)
Gorredijk (65)
Goutum (12)
Greonterp (2)
Grou (118)
Gytsjerk (16)
Hallum (37)
Hantum (11)
Hantumhuizen (3)
Harich (6)
Harkema (44)
Harlingen (183)
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (2)
Haule (5)
Haulerwijk (34)
Heeg (25)
Heerenveen (201)
Hegebeintum (1)
Hemelum (14)
Hempens (4)
Hemrik (4)
Herbaijum (3)
Hijum (5)
Hilaard (5)
Hindeloopen (14)
Hinnaard (1)
Hitzum (2)
Hollum (22)
Holwerd (32)
Hommerts (12)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (8)
Houtigehage (9)
Hurdegaryp (54)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (6)
Ijlst (22)
Indijk (10)
Ingelum (2)
It Heidenskip (3)
Itens (7)
Jannum (1)
Jellum (3)
Jelsum (1)
Jirnsum (23)
Jislum (1)
Jistrum (15)
Jonkerslan (1)
Jorwert (6)
Joure (21)
Jouswier (1)
Jubbega (47)
Jutrijp (3)
Katlijk (5)
Kimswerd (6)
Kinnum (1)
Koarnjum (3)
Kollum (62)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (27)
Kootstertille (35)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (3)
Koudum (37)
Koufurderrige (2)
Kubaard (4)
Landerum (2)
Langedijke (4)
Langelille (9)
Langezwaag (6)
Langweer (40)
Leeuwarden (444)
Lekkum (1)
Lemmer (101)
Lies (2)
Lioessens (8)
Lippenhuizen (13)
Loenga (1)
Lollum (4)
Luinjeberd (3)
Luxwoude (2)
Makkinga (10)
Makkum Fr (92)
Mantgum (10)
Marrum (16)
Marsum (4)
Menaam (28)
Metslawier (25)
Midlum (10)
Midsland (26)
Mildam (3)
Minnertsga (11)
Moddergat (8)
Molkwerum (8)
Morra (4)
Munein (6)
Munnekeburen (8)
Munnekezijl (9)
Nes (gem. Boarnsterhim) (8)
Nes (gem. Dongeradeel) (7)
Nes Ameland (19)
Niawier (14)
Nieuwebrug (3)
Nieuwehorne (12)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (14)
Nijeberkoop (7)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (7)
Nijeholtwolde (2)
Nijemirdum (10)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum (1)
Nijland (9)
Noardburgum (27)
Noordwolde Fr (63)
Oentsjerk (22)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (11)
Oldeholtpade (9)
Oldelamer (2)
Oldetrijne (3)
Oosterbierum (8)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (14)
Oosterstreek (18)
Oosterwolde Fr (64)
Oosterzee (7)
Oosthem (7)
Oostrum Fr (4)
Opeinde (11)
Oppenhuizen (8)
Oranjewoud (10)
Oudebildtzijl (16)
Oudega (gem. Smallingerland) (14)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (12)
Oudega Gaast Sleat (2)
Oudehaske (6)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (22)
Oudeschoot (7)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (1)
Paesens (8)
Parrega (7)
Peins (6)
Peperga (1)
Piaam (1)
Pingjum (9)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (6)
Ravenswoud (3)
Readtsjerk (2)
Reduzum (10)
Reitsum (1)
Ried (7)
Rien (2)
Rijs (4)
Rinsumageast (11)
Rohel (2)
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (17)
Rottum Fr (4)
Ryptsjerk (5)
Sandfirden (1)
Scharnegoutum (19)
Scharsterbrug (8)
Scherpenzeel Fr (6)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (16)
Schraard (3)
Sexbierum (12)
Sibrandabuorren (3)
Siegerswoude (5)
Sint Annaparochie (49)
Sint Jacobiparochie (26)
Sint Nicolaasga (30)
Sintjohannesga (7)
Slappeterp (2)
Slijkenburg (3)
Sloten Fr (20)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Sneek (248)
Sondel (13)
Sonnega (2)
Spanga (4)
Spannum (3)
Stavoren (26)
Steggerda (13)
Stiens (39)
Stroobos (8)
Sumar (19)
Surhuisterveen (40)
Surhuizum (8)
Suwald (7)
Ter Idzard (1)
Terband (3)
Terherne (36)
Terkaple (3)
Ternaard (24)
Tersoal (4)
Terwispel (8)
Tijnje (7)
Tirns (2)
Tjalhuizum (1)
Tjalleberd (10)
Tjerkgaast (4)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (15)
Twijzelerheide (20)
Tytsjerk (19)
Tzum (12)
Tzummarum (44)
Uitwellingerga (6)
Ureterp (30)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (3)
Vlieland (17)
Vrouwenparochie (8)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (2)
Walterswald (3)
Wanswert (5)
Warfstermolen (3)
Warns (14)
Warten (13)
Waskemeer (10)
Weidum (3)
Wergea (10)
Westergeest (9)
Westhoek (4)
West Terschelling (35)
Wetsens (5)
Wier (3)
Wierum (10)
Wijckel (8)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (21)
Winsum Fr (11)
Wirdum Fr (7)
Witmarsum (29)
Wiuwert (13)
Wjelsryp (4)
Wolvega (99)
Wommels (17)
Wons (3)
Workum (81)
Woudsend (24)
Wyns (2)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (2)
Ysbrechtum (5)
Zandhuizen (4)
Zurich (6)
Zwagerbosch (3)
Zweins (3)