6525 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (2)
Abbega (2)
Achlum (5)
Akkrum (59)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (30)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (82)
Appelscha (67)
Arum (13)
Augustinusga (13)
Baaium (2)
Baard (1)
Bakhuizen (27)
Bakkeveen (16)
Balk (39)
Ballum (15)
Bantega (7)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (23)
Berltsum (27)
Bitgum (6)
Bitgummole (10)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (11)
Blije (11)
Boazum (8)
Boelenslaan (12)
Boijl (19)
Boksum (2)
Bolsward (63)
Bontebok (7)
Boornbergum (9)
Boornzwaag (5)
Bornwird (2)
Brantgum (10)
Britsum (7)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (5)
Buitenpost (48)
Burdaard (23)
Buren Fr (13)
Burgum (51)
Burum (15)
Cornwerd (1)
Damwald (34)
De Blesse (12)
De Falom (2)
De Hoeve (3)
De Knipe (7)
De Tike (6)
De Veenhoop (1)
De Westereen (46)
De Wilgen (9)
Dearsum (1)
Dedgum (3)
Deinum (10)
Delfstrahuizen (11)
Dijken (1)
Dokkum (110)
Dongjum (4)
Donkerbroek (26)
Drachten (332)
Drachtstercompagnie (8)
Driezum (8)
Drogeham (21)
Dronryp (18)
Earnewald (31)
Easterein (28)
Easterlittens (4)
Eastermar (13)
Easterwierrum (7)
Echten Fr (8)
Echtenerbrug (16)
Ee (15)
Elahuizen (16)
Elsloo Fr (8)
Engwierum (11)
Exmorra (9)
Feanwalden (30)
Ferwert (21)
Ferwoude (4)
Firdgum (3)
Fochteloo (2)
Follega (4)
Folsgare (4)
Formerum (3)
Foudgum (1)
Franeker (101)
Frieschepalen (8)
Gaast (4)
Gaastmeer (9)
Garyp (13)
Gauw (1)
Gerkesklooster (14)
Gersloot (2)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (1)
Gorredijk (76)
Goutum (9)
Greonterp (2)
Grou (114)
Gytsjerk (19)
Hallum (40)
Hantum (11)
Hantumhuizen (2)
Harich (10)
Harkema (43)
Harlingen (187)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (2)
Haule (7)
Haulerwijk (32)
Heeg (25)
Heerenveen (208)
Hemelum (12)
Hempens (5)
Hemrik (3)
Herbaijum (3)
Hijum (6)
Hilaard (6)
Hindeloopen (15)
Hinnaard (1)
Hitzum (2)
Hollum (24)
Holwerd (30)
Hommerts (12)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (8)
Houtigehage (8)
Hurdegaryp (59)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (5)
Ijlst (22)
Indijk (10)
Ingelum (1)
It Heidenskip (4)
Itens (6)
Jannum (1)
Jellum (3)
Jelsum (1)
Jirnsum (22)
Jislum (1)
Jistrum (14)
Jonkerslan (2)
Jorwert (5)
Joure (21)
Jouswier (1)
Jubbega (54)
Jutrijp (2)
Katlijk (7)
Kimswerd (8)
Kinnum (1)
Klooster Lidlum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (65)
Kollumerpomp (14)
Kollumerzwaag (30)
Kootstertille (32)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (2)
Koudum (46)
Kubaard (4)
Landerum (2)
Langedijke (3)
Langelille (9)
Langezwaag (6)
Langweer (41)
Leeuwarden (508)
Lekkum (3)
Lemmer (157)
Lies (3)
Lioessens (9)
Lippenhuizen (13)
Loenga (1)
Lollum (4)
Luinjeberd (3)
Luxwoude (2)
Makkinga (11)
Makkum Fr (118)
Mantgum (11)
Marrum (16)
Marsum (7)
Menaam (34)
Metslawier (25)
Midlum (11)
Midsland (30)
Mildam (4)
Minnertsga (12)
Moddergat (8)
Molkwerum (7)
Morra (3)
Munein (5)
Munnekeburen (11)
Munnekezijl (8)
Nes (gem. Boarnsterhim) (7)
Nes (gem. Dongeradeel) (6)
Nes Ameland (24)
Niawier (16)
Nieuwebrug (5)
Nieuwehorne (17)
Nij Altoenae (5)
Nij Beets (17)
Nijeberkoop (7)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (9)
Nijeholtwolde (3)
Nijemirdum (12)
Nijetrijne (3)
Nijhuizum (1)
Nijland (10)
Noardburgum (23)
Noordwolde Fr (66)
Oentsjerk (22)
Offingawier (9)
Oldeberkoop (12)
Oldeholtpade (14)
Oldelamer (3)
Oldetrijne (3)
Oosterbierum (10)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (14)
Oosterstreek (16)
Oosterwolde Fr (72)
Oosterzee (10)
Oosthem (9)
Oostrum Fr (5)
Opeinde (12)
Oppenhuizen (7)
Oranjewoud (9)
Oudebildtzijl (19)
Oudega (gem. Smallingerland) (12)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (12)
Oudega Gaast Sleat (3)
Oudehaske (9)
Oudehorne (8)
Oudemirdum (25)
Oudeschoot (9)
Oudwoude (15)
Ouwsterhaule (1)
Paesens (10)
Parrega (8)
Peins (3)
Peperga (3)
Piaam (1)
Pingjum (8)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (6)
Ravenswoud (3)
Readtsjerk (3)
Reahus (1)
Reduzum (13)
Reitsum (1)
Ried (10)
Rien (2)
Rijs (3)
Rinsumageast (10)
Rohel (3)
Rotsterhaule (5)
Rottevalle (14)
Rottum Fr (3)
Ryptsjerk (6)
Scharnegoutum (17)
Scharsterbrug (7)
Scherpenzeel Fr (10)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (14)
Schraard (4)
Sexbierum (13)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (8)
Sint Annaparochie (42)
Sint Jacobiparochie (31)
Sint Nicolaasga (28)
Sintjohannesga (7)
Skingen (1)
Slappeterp (1)
Slijkenburg (2)
Sloten Fr (18)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (2)
Snakkerburen (1)
Sneek (268)
Sondel (13)
Sonnega (5)
Spanga (3)
Spannum (5)
Stavoren (28)
Steggerda (17)
Stiens (43)
Stroobos (8)
Sumar (21)
Surhuisterveen (49)
Surhuizum (7)
Suwald (6)
Ter Idzard (1)
Terband (3)
Terherne (34)
Terkaple (2)
Ternaard (24)
Tersoal (5)
Terwispel (9)
Tijnje (9)
Tirns (2)
Tjalhuizum (1)
Tjalleberd (11)
Tjerkgaast (2)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (17)
Twijzelerheide (21)
Tytsjerk (11)
Tzum (11)
Tzummarum (54)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (29)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (4)
Vlieland (17)
Vrouwenparochie (10)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (2)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (5)
Wanswert (5)
Warfstermolen (3)
Warns (15)
Warten (15)
Waskemeer (9)
Weidum (5)
Wergea (18)
Westergeest (9)
Westhoek (4)
West Terschelling (41)
Wetsens (5)
Wier (3)
Wierum (10)
Wijckel (7)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (20)
Winsum Fr (10)
Wirdum Fr (9)
Witmarsum (32)
Wiuwert (13)
Wjelsryp (5)
Wolvega (119)
Wommels (18)
Wons (3)
Workum (94)
Woudsend (27)
Wyns (1)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (6)
Zandhuizen (5)
Zurich (7)
Zwagerbosch (1)
Zweins (3)