6108 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (1)
Abbega (1)
Achlum (6)
Akkrum (39)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (32)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (76)
Appelscha (53)
Arum (15)
Augustinusga (8)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Baard (2)
Bakhuizen (23)
Bakkeveen (13)
Balk (43)
Ballum (10)
Bantega (8)
Beetsterzwaag (20)
Berltsum (17)
Bitgum (9)
Bitgummole (11)
Blauwhuis (3)
Blesdijke (9)
Blije (8)
Boazum (5)
Boelenslaan (9)
Boijl (17)
Boksum (1)
Bolsward (76)
Bontebok (9)
Boornbergum (16)
Boornzwaag (6)
Bornwird (2)
Brantgum (9)
Britsum (4)
Britswert (1)
Broek Fr (2)
Broeksterwald (4)
Buitenpost (47)
Burdaard (20)
Buren Fr (9)
Burgum (68)
Burgwerd (6)
Burum (15)
Damwald (20)
De Blesse (13)
De Falom (1)
De Hoeve (2)
De Knipe (12)
De Tike (5)
De Veenhoop (2)
De Westereen (40)
De Wilgen (10)
Dedgum (3)
Deinum (5)
Delfstrahuizen (14)
Dijken (1)
Dokkum (81)
Dongjum (4)
Donkerbroek (29)
Drachten (302)
Drachtstercompagnie (7)
Driezum (5)
Drogeham (18)
Dronryp (23)
Earnewald (35)
Easterein (29)
Easterlittens (6)
Eastermar (15)
Easterwierrum (6)
Echten Fr (5)
Echtenerbrug (14)
Ee (14)
Elahuizen (17)
Elsloo Fr (10)
Engwierum (8)
Exmorra (7)
Feanwalden (28)
Ferwert (15)
Ferwoude (3)
Firdgum (1)
Fochteloo (1)
Follega (3)
Folsgare (2)
Formerum (5)
Foudgum (2)
Franeker (102)
Frieschepalen (10)
Gaast (3)
Gaastmeer (7)
Garyp (22)
Gauw (3)
Gerkesklooster (11)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (2)
Gorredijk (57)
Goutum (8)
Greonterp (2)
Grou (125)
Gytsjerk (14)
Hallum (36)
Hantum (8)
Hantumhuizen (2)
Harich (7)
Harkema (42)
Harlingen (188)
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (2)
Haule (7)
Haulerwijk (30)
Heeg (30)
Heerenveen (200)
Hegebeintum (2)
Hemelum (15)
Hempens (1)
Hemrik (5)
Herbaijum (3)
Hijum (4)
Hilaard (3)
Hindeloopen (11)
Hitzum (3)
Hollum (20)
Holwerd (30)
Hommerts (10)
Hoorn (gem. Terschelling) (9)
Hoornsterzwaag (10)
Houtigehage (8)
Huns (1)
Hurdegaryp (49)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (7)
Ijlst (12)
Indijk (10)
Ingelum (1)
It Heidenskip (3)
Itens (6)
Jannum (2)
Jellum (4)
Jelsum (2)
Jirnsum (24)
Jistrum (14)
Jonkerslan (1)
Jorwert (6)
Joure (29)
Jubbega (46)
Jutrijp (2)
Katlijk (5)
Kimswerd (8)
Kinnum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (57)
Kollumerpomp (14)
Kollumerzwaag (27)
Kootstertille (36)
Kornwerderzand (2)
Kortehemmen (3)
Koudum (33)
Kubaard (3)
Landerum (3)
Langedijke (3)
Langelille (10)
Langezwaag (6)
Langweer (33)
Leeuwarden (441)
Lekkum (3)
Lemmer (137)
Lies (3)
Lioessens (6)
Lippenhuizen (15)
Loenga (2)
Lollum (4)
Luinjeberd (3)
Luxwoude (3)
Lytsewierrum (1)
Makkinga (11)
Makkum Fr (100)
Mantgum (13)
Marrum (16)
Marsum (8)
Menaam (29)
Metslawier (23)
Midlum (11)
Midsland (24)
Mildam (3)
Minnertsga (9)
Moddergat (6)
Molkwerum (7)
Morra (6)
Munein (4)
Munnekeburen (7)
Munnekezijl (12)
Nes (gem. Boarnsterhim) (10)
Nes (gem. Dongeradeel) (6)
Nes Ameland (18)
Niawier (11)
Nieuwebrug (2)
Nieuwehorne (11)
Nij Altoenae (3)
Nij Beets (19)
Nijeberkoop (4)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (4)
Nijeholtwolde (3)
Nijelamer (1)
Nijemirdum (11)
Nijetrijne (2)
Nijland (5)
Noardburgum (26)
Noordwolde Fr (64)
Oentsjerk (19)
Offingawier (9)
Oldeberkoop (12)
Oldeholtpade (8)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (2)
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (7)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (16)
Oosterstreek (9)
Oosterwolde Fr (80)
Oosterzee (13)
Oosthem (4)
Oostrum Fr (4)
Opeinde (10)
Oppenhuizen (10)
Oranjewoud (8)
Oudebildtzijl (16)
Oudega (gem. Smallingerland) (11)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (13)
Oudega Gaast Sleat (5)
Oudehaske (7)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (20)
Oudeschoot (7)
Oudwoude (13)
Ouwsterhaule (2)
Paesens (10)
Parrega (7)
Peins (4)
Peperga (2)
Piaam (1)
Pingjum (9)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (10)
Ravenswoud (1)
Readtsjerk (1)
Reahus (1)
Reduzum (9)
Ried (3)
Rien (2)
Rijs (4)
Rinsumageast (8)
Rohel (9)
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (12)
Rottum Fr (8)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (7)
Sandfirden (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (18)
Scharsterbrug (7)
Scherpenzeel Fr (5)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (26)
Schraard (3)
Sexbierum (13)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (4)
Sint Annaparochie (34)
Sint Jacobiparochie (28)
Sint Nicolaasga (34)
Sintjohannesga (13)
Slappeterp (1)
Slijkenburg (2)
Sloten Fr (20)
Smallebrugge (1)
Sneek (270)
Sondel (16)
Sonnega (3)
Spanga (4)
Spannum (4)
Stavoren (22)
Steggerda (12)
Stiens (35)
Stroobos (6)
Sumar (19)
Surhuisterveen (51)
Surhuizum (10)
Suwald (7)
Ter Idzard (2)
Terband (2)
Terherne (42)
Terkaple (2)
Ternaard (19)
Tersoal (7)
Terwispel (7)
Tijnje (16)
Tjalleberd (9)
Tjerkgaast (4)
Tjerkwerd (2)
Triemen (2)
Twijzel (15)
Twijzelerheide (21)
Tytsjerk (21)
Tzum (19)
Tzummarum (44)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (29)
Vinkega (3)
Vlieland (15)
Vrouwenparochie (9)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (3)
Wanswert (7)
Warfstermolen (2)
Warns (13)
Warten (18)
Waskemeer (9)
Weidum (2)
Wergea (29)
Westergeest (7)
Westhoek (5)
West Terschelling (30)
Wetsens (4)
Wier (3)
Wierum (7)
Wijckel (12)
Wijnaldum (6)
Wijnjewoude (20)
Winsum Fr (9)
Wirdum Fr (8)
Witmarsum (32)
Wiuwert (9)
Wjelsryp (6)
Wolsum (1)
Wolvega (99)
Wommels (21)
Wons (3)
Workum (66)
Woudsend (32)
Wyns (2)
Wytgaard (6)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (5)
Zandhuizen (3)
Zurich (7)
Zwagerbosch (1)
Zweins (3)