5994 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (1)
Abbega (1)
Achlum (5)
Akkrum (49)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (24)
Aldtsjerk (6)
Allingawier (1)
Anjum (78)
Appelscha (52)
Arum (15)
Augustinusga (11)
Baaiduinen (1)
Baaium (1)
Baard (1)
Bakhuizen (27)
Bakkeveen (10)
Balk (40)
Ballum (13)
Bantega (8)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (22)
Berltsum (13)
Bitgum (5)
Bitgummole (10)
Blauwhuis (3)
Blesdijke (8)
Blije (8)
Boazum (6)
Boelenslaan (8)
Boijl (15)
Boksum (1)
Bolsward (71)
Bontebok (4)
Boornbergum (10)
Boornzwaag (7)
Bornwird (2)
Brantgum (9)
Britsum (4)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (7)
Buitenpost (47)
Burdaard (19)
Buren Fr (6)
Burgum (63)
Burgwerd (3)
Burum (14)
Damwald (36)
De Blesse (11)
De Falom (2)
De Hoeve (2)
De Knipe (14)
De Tike (6)
De Veenhoop (2)
De Westereen (45)
De Wilgen (9)
Dearsum (1)
Dedgum (3)
Deinum (7)
Delfstrahuizen (12)
Dijken (1)
Dokkum (89)
Dongjum (4)
Donkerbroek (25)
Drachten (308)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (8)
Drogeham (20)
Dronryp (16)
Earnewald (39)
Easterein (28)
Easterlittens (3)
Eastermar (15)
Easterwierrum (4)
Echten Fr (6)
Echtenerbrug (14)
Ee (17)
Elahuizen (19)
Elsloo Fr (8)
Engwierum (8)
Exmorra (8)
Feanwalden (29)
Ferwert (16)
Ferwoude (4)
Firdgum (1)
Fochteloo (2)
Follega (6)
Folsgare (2)
Formerum (5)
Foudgum (2)
Franeker (97)
Frieschepalen (10)
Gaast (4)
Gaastmeer (5)
Garyp (21)
Gauw (1)
Gerkesklooster (10)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (1)
Gorredijk (59)
Goutum (8)
Greonterp (2)
Grou (120)
Gytsjerk (15)
Hallum (40)
Hantum (9)
Hantumhuizen (2)
Harich (7)
Harkema (44)
Harlingen (176)
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (2)
Haule (8)
Haulerwijk (31)
Heeg (28)
Heerenveen (155)
Hegebeintum (1)
Hemelum (17)
Hempens (2)
Hemrik (4)
Herbaijum (3)
Hijum (4)
Hilaard (3)
Hindeloopen (14)
Hitzum (2)
Hollum (21)
Holwerd (31)
Hommerts (11)
Hoorn (gem. Terschelling) (7)
Hoornsterzwaag (8)
Houtigehage (8)
Hurdegaryp (52)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (6)
Ijlst (16)
Indijk (11)
Ingelum (1)
It Heidenskip (3)
Itens (6)
Jannum (1)
Jellum (4)
Jelsum (1)
Jirnsum (21)
Jislum (1)
Jistrum (15)
Jonkerslan (1)
Jorwert (5)
Joure (22)
Jubbega (47)
Jutrijp (1)
Katlijk (5)
Kimswerd (5)
Kinnum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (68)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (28)
Kootstertille (36)
Kornwerderzand (2)
Kortehemmen (3)
Koudum (35)
Koufurderrige (1)
Kubaard (4)
Landerum (2)
Langedijke (4)
Langelille (10)
Langezwaag (7)
Langweer (38)
Leeuwarden (464)
Lekkum (1)
Lemmer (144)
Lies (2)
Lioessens (7)
Lippenhuizen (15)
Loenga (1)
Lollum (3)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (2)
Makkinga (12)
Makkum Fr (101)
Mantgum (11)
Marrum (17)
Marsum (6)
Menaam (32)
Metslawier (24)
Midlum (10)
Midsland (28)
Mildam (3)
Minnertsga (11)
Moddergat (7)
Molkwerum (10)
Morra (4)
Munein (7)
Munnekeburen (8)
Munnekezijl (10)
Nes (gem. Boarnsterhim) (7)
Nes (gem. Dongeradeel) (7)
Nes Ameland (17)
Niawier (13)
Nieuwebrug (3)
Nieuwehorne (8)
Nij Altoenae (3)
Nij Beets (13)
Nijeberkoop (7)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (7)
Nijeholtwolde (2)
Nijemirdum (9)
Nijetrijne (3)
Nijland (8)
Noardburgum (30)
Noordwolde Fr (58)
Oentsjerk (19)
Offingawier (7)
Oldeberkoop (7)
Oldeholtpade (10)
Oldelamer (2)
Oldetrijne (3)
Oosterbierum (6)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (15)
Oosterstreek (14)
Oosterwolde Fr (81)
Oosterzee (9)
Oosthem (4)
Oostrum Fr (4)
Opeinde (10)
Oppenhuizen (7)
Oranjewoud (10)
Oudebildtzijl (17)
Oudega (gem. Smallingerland) (14)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (11)
Oudega Gaast Sleat (2)
Oudehaske (6)
Oudehorne (7)
Oudemirdum (24)
Oudeschoot (4)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (1)
Paesens (9)
Parrega (6)
Peins (5)
Peperga (2)
Piaam (1)
Pingjum (12)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (5)
Ravenswoud (3)
Readtsjerk (1)
Reduzum (11)
Reitsum (1)
Ried (3)
Rien (2)
Rijs (4)
Rinsumageast (8)
Rohel (4)
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (13)
Rottum Fr (10)
Ryptsjerk (6)
Sandfirden (1)
Scharnegoutum (15)
Scharsterbrug (5)
Scherpenzeel Fr (6)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (13)
Schraard (3)
Sexbierum (11)
Sibrandabuorren (3)
Siegerswoude (6)
Sint Annaparochie (49)
Sint Jacobiparochie (27)
Sint Nicolaasga (32)
Sintjohannesga (9)
Slappeterp (2)
Slijkenburg (3)
Sloten Fr (20)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Sneek (241)
Sondel (14)
Sonnega (2)
Spanga (4)
Spannum (3)
Stavoren (25)
Steggerda (12)
Stiens (40)
Stroobos (6)
Sumar (17)
Surhuisterveen (35)
Surhuizum (8)
Suwald (7)
Ter Idzard (2)
Terband (3)
Terherne (37)
Terkaple (2)
Ternaard (23)
Tersoal (4)
Terwispel (8)
Tijnje (10)
Tirns (1)
Tjalleberd (9)
Tjerkgaast (4)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (16)
Twijzelerheide (21)
Tytsjerk (19)
Tzum (13)
Tzummarum (41)
Uitwellingerga (6)
Ureterp (32)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (4)
Vlieland (15)
Vrouwenparochie (9)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (2)
Walterswald (3)
Wanswert (6)
Warfstermolen (3)
Warns (15)
Warten (13)
Waskemeer (10)
Weidum (3)
Wergea (11)
Westergeest (7)
Westhoek (5)
West Terschelling (33)
Wetsens (5)
Wier (3)
Wierum (8)
Wijckel (9)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (19)
Winsum Fr (9)
Wirdum Fr (7)
Witmarsum (31)
Wiuwert (13)
Wjelsryp (3)
Wolvega (93)
Wommels (19)
Wons (3)
Workum (70)
Woudsend (28)
Wyns (3)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (3)
Zandhuizen (4)
Zurich (6)
Zwagerbosch (3)
Zweins (2)