3372 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (2)
Achlum (2)
Akkrum (16)
Akmarijp (2)
Alde Leie (1)
Aldeboarn (7)
Aldtsjerk (6)
Anjum (69)
Appelscha (41)
Arum (15)
Augustinusga (4)
Baaiduinen (1)
Baard (1)
Bakhuizen (6)
Bakkeveen (13)
Balk (22)
Ballum (2)
Bantega (5)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (11)
Berltsum (14)
Bitgum (2)
Bitgummole (10)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (6)
Blije (4)
Boazum (2)
Boelenslaan (8)
Boijl (21)
Boksum (1)
Bolsward (36)
Bontebok (2)
Boornbergum (7)
Boornzwaag (16)
Bornwird (1)
Brantgum (6)
Britsum (4)
Broek Fr (3)
Broeksterwald (5)
Buitenpost (18)
Burdaard (22)
Burgum (37)
Burgwerd (2)
Burum (7)
Cornwerd (1)
Damwald (9)
De Blesse (5)
De Hoeve (3)
De Knipe (7)
De Tike (2)
De Veenhoop (4)
De Westereen (22)
De Wilgen (5)
Dearsum (1)
Dedgum (1)
Deinum (1)
Delfstrahuizen (7)
Dijken (1)
Dokkum (31)
Dongjum (5)
Doniaga (1)
Donkerbroek (4)
Drachten (142)
Drachtstercompagnie (2)
Driezum (5)
Drogeham (11)
Dronryp (12)
Eagum (1)
Earnewald (14)
Easterein (7)
Eastermar (4)
Easterwierrum (2)
Echten Fr (6)
Echtenerbrug (9)
Ee (5)
Elahuizen (12)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (3)
Exmorra (2)
Feanwalden (14)
Ferwert (8)
Ferwoude (4)
Fochteloo (1)
Follega (2)
Folsgare (1)
Formerum (5)
Franeker (64)
Frieschepalen (7)
Gaast (2)
Gaastmeer (13)
Garyp (4)
Gauw (2)
Gerkesklooster (6)
Ginnum (1)
Goenga (2)
Goengahuizen (3)
Goingarijp (3)
Gorredijk (15)
Goutum (6)
Grou (74)
Gytsjerk (3)
Hallum (20)
Hantum (2)
Hantumhuizen (1)
Harich (3)
Harkema (19)
Harlingen (85)
Haskerdijken (4)
Haskerhorne (2)
Haule (6)
Haulerwijk (22)
Heeg (20)
Heerenveen (132)
Hemelum (3)
Hempens (6)
Hemrik (2)
Herbaijum (1)
Hichtum (1)
Hijum (3)
Hilaard (1)
Hindeloopen (5)
Hollum (11)
Holwerd (7)
Hommerts (8)
Hoorn (gem. Terschelling) (5)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (1)
Hurdegaryp (18)
Idaerd (2)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (4)
Ijlst (14)
Indijk (6)
Ingelum (4)
Itens (1)
Jelsum (3)
Jirnsum (9)
Jistrum (6)
Jorwert (1)
Joure (22)
Jubbega (15)
Katlijk (5)
Kimswerd (1)
Koarnjum (4)
Kollum (32)
Kollumerpomp (11)
Kollumerzwaag (8)
Kootstertille (14)
Kortehemmen (1)
Koudum (18)
Kubaard (2)
Landerum (2)
Langedijke (2)
Langelille (5)
Langezwaag (8)
Langweer (14)
Leeuwarden (225)
Lemmer (82)
Lies (1)
Lioessens (5)
Lippenhuizen (7)
Loenga (1)
Lollum (1)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (3)
Makkinga (3)
Makkum Fr (65)
Mantgum (6)
Marrum (13)
Marsum (2)
Menaam (9)
Metslawier (9)
Midlum (4)
Midsland (13)
Mildam (4)
Minnertsga (4)
Mirns (3)
Moddergat (2)
Molkwerum (3)
Morra (2)
Munein (1)
Munnekeburen (4)
Munnekezijl (3)
Nes (gem. Boarnsterhim) (6)
Nes (gem. Dongeradeel) (3)
Nes Ameland (6)
Niawier (10)
Nieuwehorne (5)
Nij Altoenae (2)
Nij Beets (6)
Nijeberkoop (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (4)
Nijetrijne (1)
Nijland (9)
Noardburgum (16)
Noordwolde Fr (35)
Oentsjerk (8)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (11)
Oldeholtpade (6)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (6)
Oosternijkerk (3)
Oosterstreek (10)
Oosterwolde Fr (43)
Oosterzee (16)
Oosthem (4)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (5)
Oppenhuizen (4)
Oranjewoud (9)
Oudebildtzijl (6)
Oudega (gem. Smallingerland) (8)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (7)
Oudega Gaast Sleat (2)
Oudehaske (8)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (11)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (3)
Ouwster Nijega (1)
Paesens (1)
Parrega (6)
Peins (2)
Peperga (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (9)
Poppenwier (1)
Raard (3)
Raerd (8)
Ravenswoud (2)
Reduzum (4)
Reitsum (1)
Ried (1)
Rinsumageast (3)
Rohel (5)
Rotstergaast (1)
Rottevalle (4)
Rottum Fr (4)
Ryptsjerk (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (4)
Scharsterbrug (3)
Scherpenzeel Fr (2)
Schettens (2)
Schiermonnikoog (25)
Schraard (4)
Sexbierum (9)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (4)
Sint Annaparochie (36)
Sint Jacobiparochie (16)
Sint Nicolaasga (11)
Sintjohannesga (5)
Skingen (1)
Sloten Fr (3)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Sneek (188)
Snikzwaag (1)
Sondel (12)
Sonnega (4)
Spanga (2)
Spannum (1)
Stavoren (23)
Steggerda (8)
Stiens (33)
Stroobos (2)
Sumar (9)
Surhuisterveen (25)
Surhuizum (2)
Suwald (1)
Terband (1)
Terherne (37)
Terkaple (7)
Ternaard (20)
Teroele (1)
Terwispel (2)
Tijnje (5)
Tirns (1)
Tjalleberd (6)
Tjerkwerd (1)
Twijzel (7)
Twijzelerheide (9)
Tytsjerk (7)
Tzum (4)
Tzummarum (18)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (15)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (2)
Vlieland (9)
Vrouwenparochie (6)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Wanswert (3)
Warfstermolen (2)
Warns (6)
Warten (8)
Waskemeer (7)
Weidum (1)
Wergea (11)
Westergeest (2)
Westhoek (6)
West Terschelling (9)
Wetsens (1)
Wijckel (1)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (8)
Winsum Fr (6)
Wirdum Fr (4)
Witmarsum (11)
Wiuwert (1)
Wjelsryp (3)
Wolsum (1)
Wolvega (78)
Wommels (18)
Wons (2)
Workum (40)
Woudsend (10)
Wyns (1)
Wytgaard (3)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (3)
Zurich (2)
Zwagerbosch (1)
Zweins (1)