2880 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (3)
Achlum (2)
Akkrum (13)
Alde Leie (3)
Aldeboarn (3)
Aldtsjerk (5)
Anjum (56)
Appelscha (33)
Arum (14)
Augustinusga (9)
Baaiduinen (2)
Bakhuizen (7)
Bakkeveen (5)
Balk (23)
Ballum (2)
Bantega (6)
Beetsterzwaag (15)
Berltsum (12)
Bitgum (1)
Bitgummole (3)
Blesdijke (9)
Blije (5)
Boazum (2)
Boelenslaan (8)
Boijl (8)
Bolsward (45)
Bontebok (1)
Boornbergum (5)
Boornzwaag (4)
Bornwird (1)
Brantgum (4)
Britsum (2)
Britswert (2)
Broek Fr (3)
Broeksterwald (1)
Buitenpost (22)
Burdaard (15)
Buren Fr (4)
Burgum (33)
Burgwerd (2)
Burum (7)
Cornwerd (1)
Damwald (11)
De Blesse (7)
De Hoeve (2)
De Knipe (10)
De Tike (2)
De Veenhoop (2)
De Westereen (16)
De Wilgen (1)
Dearsum (1)
Dedgum (1)
Delfstrahuizen (5)
Dijken (1)
Dokkum (28)
Dongjum (4)
Doniaga (1)
Donkerbroek (5)
Drachten (138)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (2)
Drogeham (6)
Dronryp (17)
Earnewald (14)
Easterein (8)
Easterlittens (2)
Eastermar (2)
Easterwierrum (2)
Echten Fr (3)
Echtenerbrug (6)
Ee (3)
Elahuizen (15)
Elsloo Fr (3)
Engwierum (2)
Exmorra (1)
Feanwalden (14)
Ferwert (11)
Ferwoude (4)
Fochteloo (2)
Follega (2)
Folsgare (2)
Formerum (4)
Franeker (69)
Frieschepalen (2)
Gaast (2)
Gaastmeer (3)
Garyp (9)
Gauw (1)
Gerkesklooster (1)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (1)
Goingarijp (1)
Gorredijk (13)
Goutum (10)
Grou (67)
Gytsjerk (5)
Hallum (15)
Hantum (1)
Hantumhuizen (2)
Harich (3)
Harkema (12)
Harlingen (96)
Hartwerd (1)
Haskerdijken (4)
Haule (5)
Haulerwijk (12)
Heeg (15)
Heerenveen (119)
Hemelum (4)
Hempens (4)
Hemrik (5)
Herbaijum (1)
Hijum (1)
Hilaard (1)
Hindeloopen (7)
Hitzum (1)
Hollum (15)
Holwerd (3)
Hommerts (4)
Hoorn (gem. Terschelling) (4)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (1)
Hurdegaryp (9)
Idaerd (2)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (2)
Ijlst (8)
Indijk (9)
Ingelum (2)
It Heidenskip (1)
Itens (1)
Jelsum (2)
Jirnsum (8)
Jistrum (3)
Jorwert (1)
Joure (17)
Jubbega (17)
Jutrijp (2)
Katlijk (4)
Kimswerd (1)
Koarnjum (5)
Kollum (32)
Kollumerpomp (12)
Kollumerzwaag (7)
Kootstertille (13)
Koudum (15)
Koufurderrige (1)
Landerum (1)
Langedijke (1)
Langelille (2)
Langezwaag (8)
Langweer (9)
Leeuwarden (192)
Lemmer (54)
Lioessens (4)
Lippenhuizen (3)
Loenga (1)
Lollum (1)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (1)
Makkinga (3)
Makkum Fr (47)
Mantgum (4)
Marrum (11)
Marsum (2)
Menaam (4)
Metslawier (7)
Midlum (4)
Midsland (13)
Mildam (3)
Minnertsga (7)
Mirns (1)
Moddergat (2)
Molkwerum (2)
Morra (2)
Munein (1)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (1)
Nes (gem. Boarnsterhim) (1)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (5)
Niawier (3)
Nieuwehorne (4)
Nij Altoenae (2)
Nij Beets (5)
Nijeberkoop (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (8)
Nijhuizum (1)
Nijland (8)
Noardburgum (11)
Noordwolde Fr (33)
Oentsjerk (9)
Offingawier (5)
Oldeberkoop (7)
Oldeholtpade (6)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (8)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (2)
Oosterstreek (10)
Oosterwolde Fr (33)
Oosterzee (12)
Oosthem (4)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (3)
Oppenhuizen (3)
Oranjewoud (5)
Oudebildtzijl (3)
Oudega (gem. Smallingerland) (6)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (6)
Oudehaske (3)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (10)
Oudeschoot (5)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (3)
Parrega (3)
Peperga (1)
Piaam (2)
Pietersbierum (1)
Pingjum (3)
Raard (1)
Raerd (3)
Ravenswoud (1)
Reduzum (4)
Ried (2)
Rinsumageast (2)
Rohel (3)
Rotsterhaule (1)
Rottevalle (5)
Rottum Fr (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (4)
Scharsterbrug (3)
Scherpenzeel Fr (2)
Schettens (2)
Schiermonnikoog (23)
Schraard (2)
Sexbierum (10)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (6)
Sint Annaparochie (31)
Sint Jacobiparochie (14)
Sint Nicolaasga (14)
Sintjohannesga (2)
Skingen (1)
Sloten Fr (6)
Smalle Ee (2)
Snakkerburen (1)
Sneek (136)
Snikzwaag (1)
Sondel (14)
Sonnega (1)
Spanga (2)
Spannum (1)
Stavoren (17)
Steggerda (4)
Stiens (26)
Stroobos (2)
Sumar (6)
Surhuisterveen (33)
Surhuizum (3)
Suwald (2)
Ter Idzard (1)
Terband (2)
Terherne (30)
Terkaple (8)
Ternaard (12)
Terwispel (1)
Tijnje (6)
Tirns (1)
Tjalleberd (5)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (4)
Twijzelerheide (5)
Tytsjerk (11)
Tzum (8)
Tzummarum (16)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (26)
Veenklooster (1)
Vegelinsoord (1)
Vlieland (8)
Vrouwenparochie (4)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (1)
Wanswert (4)
Warns (1)
Warten (7)
Waskemeer (7)
Wergea (2)
Westergeest (1)
Westhoek (4)
West Terschelling (13)
Wetsens (1)
Wierum (2)
Wijckel (2)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (3)
Winsum Fr (4)
Wirdum Fr (3)
Witmarsum (11)
Wiuwert (4)
Wjelsryp (2)
Wolvega (55)
Wommels (10)
Wons (2)
Workum (28)
Woudsend (12)
Wytgaard (3)
Ysbrechtum (1)
Zandhuizen (4)
Zurich (3)
Zwagerbosch (1)
Zweins (1)