2509 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (1)
Achlum (1)
Akkrum (12)
Alde Leie (3)
Aldeboarn (2)
Aldtsjerk (4)
Anjum (61)
Appelscha (35)
Arum (9)
Augustinusga (6)
Baaiduinen (1)
Bakhuizen (7)
Bakkeveen (8)
Balk (19)
Ballum (2)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (15)
Berltsum (10)
Bitgum (1)
Bitgummole (2)
Blesdijke (9)
Blije (3)
Boazum (1)
Boelenslaan (8)
Boijl (6)
Bolsward (39)
Bontebok (1)
Boornbergum (3)
Boornzwaag (3)
Bornwird (1)
Brantgum (2)
Britsum (3)
Broek Fr (3)
Broeksterwald (2)
Buitenpost (16)
Burdaard (10)
Buren Fr (3)
Burgum (22)
Burgwerd (1)
Burum (5)
Cornwerd (2)
Damwald (12)
De Blesse (4)
De Hoeve (2)
De Knipe (8)
De Tike (1)
De Veenhoop (2)
De Westereen (13)
De Wilgen (2)
Delfstrahuizen (4)
Dijken (1)
Dokkum (27)
Dongjum (1)
Doniaga (1)
Donkerbroek (4)
Drachten (129)
Drachtstercompagnie (3)
Driezum (1)
Drogeham (6)
Dronryp (9)
Earnewald (14)
Easterein (5)
Easterlittens (2)
Eastermar (3)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (3)
Ee (4)
Elahuizen (13)
Elsloo Fr (4)
Engwierum (2)
Exmorra (2)
Feanwalden (7)
Ferwert (12)
Ferwoude (4)
Fochteloo (1)
Follega (3)
Folsgare (2)
Formerum (3)
Franeker (48)
Frieschepalen (2)
Gaast (2)
Gaastmeer (2)
Garyp (7)
Gauw (1)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (1)
Gorredijk (13)
Goutum (6)
Grou (58)
Gytsjerk (3)
Hallum (11)
Hantum (1)
Hantumhuizen (3)
Harich (3)
Harkema (7)
Harlingen (79)
Hartwerd (1)
Haskerdijken (5)
Haule (4)
Haulerwijk (11)
Heeg (17)
Heerenveen (95)
Hemelum (1)
Hempens (5)
Hemrik (3)
Hidaard (1)
Hijum (1)
Hilaard (1)
Hindeloopen (8)
Hollum (12)
Holwerd (3)
Hommerts (2)
Hoorn (gem. Terschelling) (3)
Hoornsterzwaag (1)
Houtigehage (4)
Hurdegaryp (12)
Idaerd (2)
Idsegahuizum (2)
Idskenhuizen (2)
Ijlst (12)
Indijk (7)
Ingelum (2)
It Heidenskip (1)
Itens (1)
Jelsum (1)
Jirnsum (9)
Jistrum (5)
Jonkerslan (1)
Jorwert (1)
Joure (11)
Jubbega (15)
Katlijk (3)
Kimswerd (1)
Koarnjum (3)
Kollum (36)
Kollumerpomp (9)
Kollumerzwaag (6)
Kootstertille (11)
Koudum (18)
Koufurderrige (1)
Landerum (1)
Langedijke (2)
Langelille (2)
Langezwaag (7)
Langweer (7)
Leeuwarden (153)
Lemmer (53)
Lioessens (3)
Lippenhuizen (3)
Loenga (1)
Lollum (2)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (3)
Makkinga (1)
Makkum Fr (43)
Mantgum (3)
Marrum (8)
Marsum (4)
Menaam (4)
Metslawier (6)
Midlum (1)
Midsland (10)
Mildam (3)
Minnertsga (10)
Mirns (2)
Moddergat (1)
Molkwerum (1)
Morra (3)
Munein (3)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (3)
Nes (gem. Boarnsterhim) (1)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (7)
Niawier (4)
Nieuwehorne (3)
Nij Beets (2)
Nijeberkoop (3)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (2)
Nijemirdum (8)
Nijhuizum (1)
Nijland (5)
Noardburgum (10)
Noordwolde Fr (34)
Oentsjerk (3)
Offingawier (4)
Oldeberkoop (6)
Oldeholtpade (6)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (6)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (2)
Oosterstreek (6)
Oosterwolde Fr (38)
Oosterzee (11)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (4)
Oppenhuizen (1)
Oranjewoud (5)
Oudebildtzijl (3)
Oudega (gem. Smallingerland) (5)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (6)
Oudehaske (4)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (7)
Oudeschoot (4)
Oudwoude (16)
Ouwsterhaule (1)
Parrega (6)
Peperga (2)
Piaam (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (3)
Raard (1)
Raerd (3)
Ravenswoud (1)
Reduzum (3)
Ried (2)
Rinsumageast (1)
Rohel (4)
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (6)
Rottum Fr (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (3)
Scharsterbrug (2)
Scherpenzeel Fr (3)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (21)
Schraard (2)
Sexbierum (10)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (3)
Sint Annaparochie (25)
Sint Jacobiparochie (13)
Sint Nicolaasga (12)
Sintjohannesga (3)
Skingen (1)
Sloten Fr (5)
Smalle Ee (1)
Snakkerburen (1)
Sneek (114)
Sondel (13)
Spanga (1)
Stavoren (17)
Steggerda (6)
Stiens (26)
Stroobos (4)
Sumar (6)
Surhuisterveen (26)
Surhuizum (3)
Suwald (1)
Ter Idzard (1)
Terband (2)
Terherne (26)
Terkaple (9)
Ternaard (12)
Tijnje (6)
Tirns (1)
Tjalleberd (7)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (2)
Twijzelerheide (5)
Tytsjerk (11)
Tzum (5)
Tzummarum (14)
Uitwellingerga (3)
Ureterp (22)
Veenklooster (1)
Vegelinsoord (1)
Vlieland (2)
Vrouwenparochie (4)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (1)
Wanswert (2)
Warns (2)
Warten (8)
Waskemeer (7)
Wergea (3)
Westergeest (1)
Westhoek (1)
West Terschelling (7)
Wetsens (1)
Wierum (1)
Wijckel (1)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (3)
Winsum Fr (3)
Wirdum Fr (1)
Witmarsum (10)
Wiuwert (5)
Wjelsryp (2)
Wolvega (41)
Wommels (6)
Wons (1)
Workum (29)
Woudsend (9)
Wytgaard (3)
Ysbrechtum (1)
Zandhuizen (1)
Zurich (2)
Zwagerbosch (2)
Zweins (2)