4611 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (1)
Achlum (4)
Akkrum (29)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (23)
Aldtsjerk (4)
Anjum (69)
Appelscha (41)
Arum (21)
Augustinusga (6)
Baaiduinen (3)
Baaium (1)
Bakhuizen (17)
Bakkeveen (6)
Balk (34)
Ballum (14)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (13)
Berltsum (11)
Bitgum (4)
Bitgummole (8)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (6)
Blije (12)
Boazum (3)
Boelenslaan (4)
Boijl (10)
Bolsward (44)
Bontebok (7)
Boornbergum (21)
Boornzwaag (6)
Bornwird (2)
Brantgum (7)
Britsum (3)
Britswert (1)
Broeksterwald (5)
Buitenpost (40)
Burdaard (18)
Buren Fr (6)
Burgum (40)
Burgwerd (3)
Burum (12)
Damwald (20)
De Blesse (14)
De Falom (1)
De Knipe (5)
De Tike (3)
De Veenhoop (3)
De Westereen (42)
De Wilgen (9)
Dedgum (3)
Deinum (3)
Delfstrahuizen (14)
Dijken (1)
Dokkum (68)
Dongjum (1)
Donkerbroek (9)
Drachten (220)
Drachtstercompagnie (4)
Driezum (6)
Drogeham (16)
Dronryp (12)
Earnewald (26)
Easterein (12)
Easterlittens (2)
Eastermar (11)
Easterwierrum (4)
Echten Fr (5)
Echtenerbrug (9)
Ee (15)
Elahuizen (15)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (10)
Exmorra (5)
Feanwalden (29)
Ferwert (8)
Ferwoude (2)
Fochteloo (2)
Follega (4)
Folsgare (3)
Formerum (6)
Foudgum (1)
Franeker (87)
Frieschepalen (9)
Gaast (2)
Gaastmeer (5)
Garyp (17)
Gauw (1)
Gerkesklooster (7)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (4)
Goingarijp (1)
Gorredijk (47)
Goutum (9)
Greonterp (2)
Grou (92)
Gytsjerk (12)
Hallum (38)
Hantum (7)
Hantumhuizen (1)
Harich (4)
Harkema (33)
Harlingen (116)
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (3)
Haule (5)
Haulerwijk (24)
Heeg (19)
Heerenveen (166)
Hemelum (12)
Hempens (2)
Hemrik (3)
Herbaijum (2)
Hijum (4)
Hilaard (2)
Hindeloopen (12)
Hitzum (1)
Hollum (18)
Holwerd (32)
Hommerts (5)
Hoorn (gem. Terschelling) (5)
Hoornsterzwaag (8)
Houtigehage (7)
Huns (1)
Hurdegaryp (37)
Idaerd (1)
Idskenhuizen (8)
Ijlst (10)
Indijk (8)
It Heidenskip (2)
Itens (3)
Jannum (2)
Jellum (2)
Jirnsum (11)
Jistrum (15)
Jonkerslan (1)
Jorwert (3)
Joure (19)
Jubbega (35)
Jutrijp (2)
Katlijk (4)
Kimswerd (4)
Kinnum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (61)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (27)
Kootstertille (20)
Kortehemmen (2)
Koudum (30)
Landerum (1)
Langedijke (2)
Langelille (4)
Langezwaag (11)
Langweer (15)
Leeuwarden (275)
Lekkum (2)
Lemmer (83)
Lies (5)
Lioessens (4)
Lippenhuizen (10)
Lollum (5)
Longerhouw (3)
Luinjeberd (2)
Luxwoude (2)
Makkinga (3)
Makkum Fr (84)
Mantgum (11)
Marrum (10)
Marsum (6)
Menaam (23)
Metslawier (17)
Midlum (9)
Midsland (20)
Mildam (4)
Minnertsga (13)
Mirns (1)
Moddergat (4)
Molkwerum (4)
Morra (5)
Munein (2)
Munnekeburen (4)
Munnekezijl (7)
Nes (gem. Boarnsterhim) (8)
Nes (gem. Dongeradeel) (3)
Nes Ameland (16)
Niawier (10)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (13)
Nieuweschoot (1)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (7)
Nijeberkoop (3)
Nijega (1)
Nijeholtpade (4)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (2)
Nijland (3)
Noardburgum (22)
Noordwolde Fr (51)
Oentsjerk (10)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (7)
Oldeholtpade (4)
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (6)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (12)
Oosterstreek (6)
Oosterwolde Fr (48)
Oosterzee (11)
Oosthem (2)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (9)
Oppenhuizen (6)
Oranjewoud (6)
Oudebildtzijl (9)
Oudega (gem. Smallingerland) (12)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (12)
Oudega Gaast Sleat (4)
Oudehaske (8)
Oudehorne (6)
Oudemirdum (18)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (14)
Paesens (6)
Parrega (10)
Peins (2)
Peperga (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (8)
Raard (3)
Raerd (7)
Ravenswoud (1)
Readtsjerk (1)
Reahus (1)
Reduzum (8)
Ried (4)
Rien (1)
Rijs (3)
Rinsumageast (9)
Rohel (8)
Rotsterhaule (1)
Rottevalle (10)
Rottum Fr (8)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (2)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (6)
Scharsterbrug (3)
Scherpenzeel Fr (6)
Schiermonnikoog (20)
Schraard (3)
Sexbierum (11)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (6)
Sint Annaparochie (47)
Sint Jacobiparochie (21)
Sint Nicolaasga (18)
Sintjohannesga (9)
Skingen (1)
Slappeterp (1)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (12)
Smallebrugge (1)
Sneek (238)
Snikzwaag (1)
Sondel (13)
Sonnega (2)
Spanga (3)
Stavoren (16)
Steggerda (9)
Stiens (28)
Stroobos (4)
Sumar (15)
Surhuisterveen (31)
Surhuizum (11)
Suwald (5)
Ter Idzard (2)
Terband (1)
Terherne (27)
Terkaple (3)
Ternaard (18)
Tersoal (5)
Terwispel (3)
Tijnje (11)
Tirns (1)
Tjalleberd (4)
Tjerkgaast (3)
Tjerkwerd (3)
Twijzel (11)
Twijzelerheide (14)
Tytsjerk (15)
Tzum (6)
Tzummarum (32)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (25)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (2)
Vlieland (7)
Vrouwenparochie (7)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (3)
Wanswert (4)
Warfstermolen (2)
Warns (10)
Warten (13)
Waskemeer (9)
Weidum (2)
Wergea (15)
Westergeest (6)
Westhoek (5)
West Terschelling (16)
Wetsens (3)
Wierum (7)
Wijckel (5)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (14)
Winsum Fr (7)
Wirdum Fr (5)
Witmarsum (27)
Wiuwert (10)
Wjelsryp (6)
Wolsum (1)
Wolvega (81)
Wommels (14)
Wons (3)
Workum (49)
Woudsend (17)
Wyns (3)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (3)
Zandhuizen (3)
Zurich (5)
Zwagerbosch (3)
Zweins (1)