2557 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (1)
Achlum (1)
Akkrum (14)
Alde Leie (3)
Aldeboarn (2)
Aldtsjerk (3)
Anjum (60)
Appelscha (33)
Arum (10)
Augustinusga (4)
Baaiduinen (1)
Bakhuizen (9)
Bakkeveen (7)
Balk (16)
Ballum (2)
Bantega (3)
Beetsterzwaag (13)
Berltsum (11)
Bitgum (1)
Bitgummole (1)
Blesdijke (8)
Blije (1)
Boazum (2)
Boelenslaan (8)
Boijl (4)
Bolsward (48)
Bontebok (1)
Boornbergum (4)
Boornzwaag (2)
Bornwird (1)
Brantgum (1)
Britsum (2)
Broek Fr (3)
Broeksterwald (1)
Buitenpost (16)
Burdaard (13)
Buren Fr (3)
Burgum (21)
Burgwerd (3)
Burum (4)
Cornwerd (1)
Damwald (11)
De Blesse (3)
De Hoeve (3)
De Knipe (6)
De Tike (2)
De Veenhoop (2)
De Westereen (18)
De Wilgen (3)
Dedgum (2)
Deinum (1)
Delfstrahuizen (3)
Dijken (1)
Dokkum (29)
Dongjum (1)
Doniaga (1)
Donkerbroek (4)
Drachten (123)
Drachtstercompagnie (4)
Driezum (3)
Drogeham (5)
Dronryp (6)
Earnewald (16)
Easterein (5)
Easterlittens (2)
Eastermar (2)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (5)
Echtenerbrug (4)
Ee (6)
Elahuizen (13)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (2)
Exmorra (1)
Feanwalden (6)
Ferwert (12)
Ferwoude (3)
Fochteloo (1)
Follega (2)
Folsgare (2)
Formerum (5)
Franeker (38)
Frieschepalen (3)
Gaast (2)
Gaastmeer (2)
Garyp (6)
Gauw (1)
Ginnum (1)
Goenga (2)
Goengahuizen (1)
Goingarijp (1)
Gorredijk (8)
Goutum (4)
Grou (61)
Gytsjerk (3)
Hallum (11)
Hantum (1)
Hantumhuizen (1)
Harich (5)
Harkema (7)
Harlingen (87)
Hartwerd (1)
Haskerdijken (3)
Haule (4)
Haulerwijk (11)
Heeg (16)
Heerenveen (101)
Hemelum (4)
Hempens (3)
Hemrik (3)
Hichtum (1)
Hilaard (1)
Hindeloopen (10)
Hollum (12)
Holwerd (2)
Hommerts (3)
Hoorn (gem. Terschelling) (2)
Hoornsterzwaag (1)
Houtigehage (3)
Hurdegaryp (12)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (2)
Idskenhuizen (4)
Ijlst (11)
Indijk (6)
Ingelum (2)
It Heidenskip (1)
Jelsum (1)
Jirnsum (9)
Jistrum (5)
Jorwert (1)
Joure (13)
Jubbega (16)
Katlijk (4)
Kimswerd (2)
Koarnjum (3)
Kollum (28)
Kollumerpomp (8)
Kollumerzwaag (7)
Kootstertille (11)
Kortehemmen (1)
Koudum (19)
Koufurderrige (1)
Landerum (1)
Langedijke (2)
Langelille (2)
Langezwaag (8)
Langweer (7)
Leeuwarden (163)
Lemmer (48)
Lioessens (3)
Lippenhuizen (2)
Loenga (1)
Lollum (3)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (4)
Makkinga (1)
Makkum Fr (43)
Mantgum (1)
Marrum (7)
Marsum (3)
Menaam (6)
Metslawier (7)
Midlum (2)
Midsland (12)
Mildam (3)
Minnertsga (9)
Mirns (2)
Moddergat (2)
Morra (3)
Munnekeburen (5)
Munnekezijl (3)
Nes (gem. Boarnsterhim) (2)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (8)
Niawier (2)
Nieuwehorne (2)
Nij Beets (1)
Nijeberkoop (3)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (1)
Nijhuizum (1)
Nijland (4)
Noardburgum (5)
Noordwolde Fr (32)
Oentsjerk (6)
Offingawier (2)
Oldeberkoop (7)
Oldeholtpade (6)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (7)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (2)
Oosterstreek (7)
Oosterwolde Fr (31)
Oosterzee (10)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (3)
Oppenhuizen (2)
Oranjewoud (6)
Oudebildtzijl (3)
Oudega (gem. Smallingerland) (3)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (5)
Oudehaske (4)
Oudehorne (5)
Oudemirdum (9)
Oudeschoot (7)
Oudwoude (12)
Ouwsterhaule (1)
Parrega (4)
Peperga (2)
Piaam (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (2)
Raard (1)
Raerd (4)
Ravenswoud (1)
Reduzum (6)
Ried (3)
Rijs (1)
Rinsumageast (1)
Rohel (3)
Rotsterhaule (2)
Rottevalle (8)
Rottum Fr (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (4)
Scharsterbrug (2)
Scherpenzeel Fr (2)
Schiermonnikoog (19)
Schraard (2)
Sexbierum (8)
Sibrandabuorren (3)
Siegerswoude (1)
Sint Annaparochie (23)
Sint Jacobiparochie (14)
Sint Nicolaasga (19)
Sintjohannesga (3)
Skingen (1)
Sloten Fr (5)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Snakkerburen (1)
Sneek (132)
Sondel (12)
Spanga (1)
Stavoren (18)
Steggerda (6)
Stiens (24)
Stroobos (2)
Sumar (8)
Surhuisterveen (43)
Surhuizum (3)
Suwald (1)
Ter Idzard (1)
Terband (2)
Terherne (26)
Terkaple (10)
Ternaard (11)
Tersoal (1)
Tijnje (6)
Tirns (1)
Tjalleberd (7)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (1)
Twijzelerheide (4)
Tytsjerk (8)
Tzum (6)
Tzummarum (17)
Uitwellingerga (3)
Ureterp (21)
Veenklooster (1)
Vegelinsoord (1)
Vlieland (3)
Vrouwenparochie (6)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (1)
Wanswert (2)
Warns (2)
Warten (8)
Waskemeer (8)
Wergea (4)
Westergeest (1)
Westhoek (1)
West Terschelling (9)
Wetsens (1)
Wierum (4)
Wijckel (2)
Wijnaldum (2)
Wijnjewoude (2)
Winsum Fr (5)
Wirdum Fr (2)
Witmarsum (8)
Wiuwert (5)
Wjelsryp (2)
Wolvega (50)
Wommels (6)
Wons (1)
Workum (32)
Woudsend (12)
Wytgaard (3)
Ysbrechtum (1)
Zandhuizen (1)
Zurich (2)
Zwagerbosch (1)
Zweins (2)