3106 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (3)
Achlum (2)
Akkrum (16)
Akmarijp (1)
Alde Leie (4)
Aldeboarn (6)
Aldtsjerk (5)
Anjum (56)
Appelscha (36)
Arum (16)
Augustinusga (8)
Baaiduinen (2)
Bakhuizen (8)
Bakkeveen (8)
Balk (22)
Ballum (2)
Bantega (7)
Bears Fr (1)
Beetsterzwaag (13)
Berltsum (15)
Bitgum (1)
Bitgummole (8)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (9)
Blije (5)
Boazum (2)
Boelenslaan (9)
Boijl (10)
Boksum (1)
Bolsward (40)
Bontebok (1)
Boornbergum (6)
Boornzwaag (7)
Bornwird (1)
Brantgum (4)
Britsum (3)
Britswert (2)
Broek Fr (3)
Broeksterwald (1)
Buitenpost (18)
Burdaard (19)
Burgum (33)
Burgwerd (1)
Burum (5)
Cornwerd (1)
Damwald (14)
De Blesse (9)
De Hoeve (3)
De Knipe (9)
De Tike (2)
De Veenhoop (2)
De Westereen (16)
De Wilgen (1)
Delfstrahuizen (5)
Dijken (1)
Dokkum (32)
Dongjum (4)
Doniaga (1)
Donkerbroek (7)
Drachten (140)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (2)
Drogeham (6)
Dronryp (16)
Earnewald (13)
Easterein (9)
Easterlittens (3)
Eastermar (3)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (6)
Ee (2)
Elahuizen (14)
Elsloo Fr (3)
Engwierum (5)
Exmorra (3)
Feanwalden (17)
Ferwert (13)
Ferwoude (5)
Fochteloo (2)
Follega (2)
Folsgare (4)
Formerum (4)
Franeker (61)
Frieschepalen (5)
Gaast (2)
Gaastmeer (7)
Garyp (8)
Gauw (1)
Gerkesklooster (2)
Ginnum (1)
Goenga (3)
Goengahuizen (1)
Goingarijp (2)
Gorredijk (18)
Goutum (17)
Grou (56)
Gytsjerk (3)
Hallum (18)
Hantum (1)
Hantumhuizen (3)
Harich (4)
Harkema (14)
Harlingen (106)
Hartwerd (1)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (1)
Haule (6)
Haulerwijk (17)
Heeg (19)
Heerenveen (127)
Hemelum (2)
Hempens (5)
Hemrik (2)
Herbaijum (1)
Hijum (2)
Hilaard (1)
Hindeloopen (7)
Hitzum (1)
Hollum (13)
Holwerd (5)
Hommerts (7)
Hoorn (gem. Terschelling) (4)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (2)
Hurdegaryp (18)
Idaerd (2)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (5)
Ijlst (6)
Indijk (8)
Ingelum (2)
Jelsum (2)
Jirnsum (8)
Jistrum (5)
Jorwert (1)
Joure (21)
Jubbega (18)
Jutrijp (1)
Katlijk (3)
Kimswerd (1)
Koarnjum (5)
Kollum (41)
Kollumerpomp (13)
Kollumerzwaag (9)
Kootstertille (16)
Koudum (17)
Landerum (1)
Langedijke (1)
Langelille (3)
Langezwaag (9)
Langweer (12)
Leeuwarden (182)
Lemmer (62)
Lies (1)
Lioessens (4)
Lippenhuizen (4)
Loenga (1)
Lollum (1)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (1)
Makkinga (3)
Makkum Fr (49)
Mantgum (4)
Marrum (11)
Marsum (3)
Menaam (4)
Metslawier (8)
Midlum (8)
Midsland (14)
Mildam (5)
Minnertsga (8)
Mirns (3)
Moddergat (2)
Molkwerum (2)
Morra (3)
Munnekeburen (3)
Munnekezijl (1)
Nes (gem. Boarnsterhim) (2)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (4)
Niawier (3)
Nieuwehorne (7)
Nij Altoenae (1)
Nij Beets (6)
Nijeberkoop (3)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (9)
Nijhuizum (1)
Nijland (6)
Noardburgum (12)
Noordwolde Fr (35)
Oentsjerk (8)
Offingawier (6)
Oldeberkoop (11)
Oldeholtpade (5)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (8)
Oosterend (gem. Terschelling) (1)
Oosternijkerk (4)
Oosterstreek (10)
Oosterwolde Fr (38)
Oosterzee (13)
Oosthem (4)
Oostrum Fr (1)
Opeinde (6)
Oppenhuizen (3)
Oranjewoud (6)
Oudebildtzijl (4)
Oudega (gem. Smallingerland) (9)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (6)
Oudega Gaast Sleat (1)
Oudehaske (5)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (14)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (13)
Ouwsterhaule (2)
Ouwster Nijega (1)
Parrega (4)
Peins (1)
Peperga (3)
Pingjum (7)
Poppenwier (1)
Raard (1)
Raerd (6)
Ravenswoud (1)
Reduzum (2)
Reitsum (1)
Ried (2)
Rinsumageast (2)
Rohel (5)
Rottevalle (4)
Rottum Fr (1)
Ryptsjerk (2)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (2)
Scharsterbrug (3)
Scherpenzeel Fr (2)
Schettens (2)
Schiermonnikoog (23)
Schraard (2)
Sexbierum (9)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (4)
Sint Annaparochie (34)
Sint Jacobiparochie (12)
Sint Nicolaasga (11)
Sintjohannesga (1)
Skingen (2)
Sloten Fr (5)
Smalle Ee (2)
Smallebrugge (1)
Sneek (154)
Snikzwaag (1)
Sondel (12)
Sonnega (3)
Spanga (2)
Spannum (1)
Stavoren (23)
Steggerda (5)
Stiens (25)
Stroobos (2)
Sumar (7)
Surhuisterveen (34)
Surhuizum (5)
Suwald (2)
Terband (2)
Terherne (33)
Terkaple (8)
Ternaard (16)
Tijnje (5)
Tirns (1)
Tjalleberd (5)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (1)
Twijzel (5)
Twijzelerheide (10)
Tytsjerk (12)
Tzum (8)
Tzummarum (14)
Uitwellingerga (6)
Ureterp (22)
Veenklooster (1)
Vegelinsoord (1)
Vlieland (8)
Vrouwenparochie (5)
Walterswald (1)
Wanswert (3)
Warfstermolen (2)
Warns (4)
Warten (8)
Waskemeer (9)
Wergea (5)
Westergeest (3)
Westhoek (5)
West Terschelling (11)
Wetsens (1)
Wierum (3)
Wijckel (2)
Wijnaldum (2)
Wijnjewoude (4)
Winsum Fr (4)
Wirdum Fr (4)
Witmarsum (11)
Wiuwert (3)
Wjelsryp (2)
Wolvega (71)
Wommels (9)
Wons (1)
Workum (32)
Woudsend (10)
Wytgaard (3)
Ysbrechtum (4)
Zandhuizen (3)
Zurich (3)
Zwagerbosch (2)
Zweins (1)