3903 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (3)
Achlum (2)
Akkrum (25)
Akmarijp (1)
Alde Leie (1)
Aldeboarn (12)
Aldtsjerk (1)
Anjum (76)
Appelscha (44)
Arum (17)
Augustinusga (4)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Bakhuizen (13)
Bakkeveen (12)
Balk (27)
Ballum (6)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (19)
Berltsum (13)
Bitgum (1)
Bitgummole (7)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (4)
Blije (7)
Boazum (5)
Boelenslaan (7)
Boijl (12)
Boksum (2)
Bolsward (45)
Bontebok (3)
Boornbergum (11)
Boornzwaag (11)
Bornwird (2)
Brantgum (7)
Britsum (3)
Broeksterwald (4)
Buitenpost (29)
Burdaard (24)
Buren Fr (2)
Burgum (36)
Burgwerd (2)
Burum (9)
Cornwerd (1)
Damwald (16)
De Blesse (5)
De Hoeve (1)
De Knipe (5)
De Tike (3)
De Veenhoop (2)
De Westereen (36)
De Wilgen (4)
Dearsum (2)
Dedgum (3)
Deinum (2)
Delfstrahuizen (5)
Dijken (1)
Dokkum (55)
Dongjum (3)
Doniaga (1)
Donkerbroek (14)
Drachten (157)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (8)
Drogeham (12)
Dronryp (14)
Eagum (1)
Earnewald (27)
Easterein (6)
Easterlittens (3)
Eastermar (7)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (9)
Echtenerbrug (8)
Ee (12)
Elahuizen (10)
Elsloo Fr (13)
Engwierum (4)
Exmorra (6)
Feanwalden (29)
Feinsum (1)
Ferwert (9)
Ferwoude (5)
Firdgum (1)
Fochteloo (1)
Follega (3)
Folsgare (2)
Formerum (3)
Franeker (83)
Frieschepalen (4)
Gaast (2)
Gaastmeer (13)
Garyp (11)
Gerkesklooster (5)
Ginnum (1)
Goenga (3)
Goengahuizen (4)
Goingarijp (2)
Gorredijk (19)
Goutum (7)
Grou (78)
Gytsjerk (9)
Hallum (20)
Hantum (2)
Hantumhuizen (2)
Harich (4)
Harkema (20)
Harlingen (96)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (1)
Haule (6)
Haulerwijk (19)
Heeg (18)
Heerenveen (130)
Hemelum (6)
Hempens (4)
Hemrik (3)
Herbaijum (4)
Hidaard (1)
Hijum (5)
Hilaard (1)
Hindeloopen (14)
Hollum (19)
Holwerd (15)
Hommerts (4)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (4)
Houtigehage (4)
Huns (1)
Hurdegaryp (17)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (3)
Ijlst (16)
Indijk (3)
Ingelum (1)
It Heidenskip (1)
Itens (1)
Jelsum (2)
Jirnsum (12)
Jistrum (6)
Jonkerslan (1)
Jorwert (1)
Joure (24)
Jubbega (19)
Jutrijp (2)
Katlijk (2)
Kimswerd (4)
Kinnum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (38)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (19)
Kootstertille (22)
Kortehemmen (1)
Koudum (14)
Kubaard (5)
Landerum (4)
Langedijke (3)
Langelille (2)
Langezwaag (7)
Langweer (27)
Leeuwarden (255)
Lemmer (78)
Lies (2)
Lioessens (6)
Lippenhuizen (10)
Lollum (5)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (2)
Makkinga (5)
Makkum Fr (68)
Mantgum (3)
Marrum (15)
Marsum (2)
Menaam (17)
Metslawier (21)
Midlum (5)
Midsland (27)
Mildam (3)
Minnertsga (9)
Mirns (1)
Moddergat (3)
Molkwerum (2)
Morra (4)
Munein (1)
Munnekeburen (4)
Munnekezijl (3)
Nes (gem. Boarnsterhim) (5)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (4)
Niawier (12)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (10)
Nij Altoenae (3)
Nij Beets (7)
Nijeberkoop (6)
Nijega (2)
Nijeholtpade (1)
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (1)
Nijland (9)
Noardburgum (19)
Noordwolde Fr (45)
Oentsjerk (6)
Offingawier (9)
Oldeberkoop (10)
Oldeholtpade (5)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Olterterp (1)
Oosterbierum (3)
Oosternijkerk (6)
Oosterstreek (20)
Oosterwolde Fr (40)
Oosterzee (12)
Oosthem (3)
Oostrum Fr (3)
Opeinde (7)
Oppenhuizen (5)
Oranjewoud (5)
Oudebildtzijl (10)
Oudega (gem. Smallingerland) (4)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (8)
Oudega Gaast Sleat (5)
Oudehaske (8)
Oudehorne (4)
Oudemirdum (14)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (11)
Ouwsterhaule (3)
Ouwster Nijega (1)
Paesens (5)
Parrega (3)
Peins (3)
Pietersbierum (3)
Pingjum (3)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (8)
Ravenswoud (2)
Readtsjerk (1)
Reduzum (8)
Reitsum (1)
Ried (1)
Rijs (1)
Rinsumageast (6)
Rohel (9)
Rotsterhaule (3)
Rottevalle (9)
Rottum Fr (3)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (2)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (9)
Scherpenzeel Fr (7)
Schiermonnikoog (27)
Schraard (1)
Sexbierum (9)
Siegerswoude (6)
Sint Annaparochie (40)
Sint Jacobiparochie (20)
Sint Nicolaasga (10)
Sintjohannesga (4)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (6)
Smallebrugge (1)
Sneek (171)
Sondel (14)
Sonnega (5)
Spanga (2)
Stavoren (22)
Steggerda (12)
Stiens (28)
Stroobos (7)
Sumar (12)
Surhuisterveen (27)
Surhuizum (6)
Suwald (3)
Terband (2)
Terherne (29)
Terkaple (6)
Ternaard (22)
Tersoal (1)
Terwispel (1)
Tijnje (8)
Tirns (1)
Tjalleberd (4)
Tjerkwerd (5)
Triemen (2)
Twijzel (12)
Twijzelerheide (14)
Tytsjerk (8)
Tzum (8)
Tzummarum (19)
Uitwellingerga (6)
Ureterp (22)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (3)
Vlieland (5)
Vrouwenparochie (7)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (2)
Walterswald (4)
Wanswert (5)
Warfstermolen (3)
Warns (11)
Warten (10)
Waskemeer (6)
Wergea (10)
Westergeest (6)
Westhoek (8)
West Terschelling (11)
Wetsens (1)
Wierum (1)
Wijckel (1)
Wijnaldum (6)
Wijnjewoude (16)
Winsum Fr (6)
Wirdum Fr (7)
Witmarsum (15)
Wiuwert (10)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (75)
Wommels (14)
Wons (1)
Workum (48)
Woudsend (19)
Wytgaard (1)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (2)
Zurich (1)
Zwagerbosch (2)
Zweins (3)