2153 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (2)
Abbega (1)
Achlum (1)
Akkrum (8)
Aldeboarn (4)
Anjum (31)
Appelscha (26)
Arum (7)
Augustinusga (5)
Bakhuizen (3)
Bakkeveen (7)
Balk (7)
Ballum (6)
Bantega (4)
Beetsterzwaag (12)
Berltsum (7)
Bitgum (5)
Bitgummole (1)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (2)
Blije (2)
Boazum (1)
Boelenslaan (2)
Boijl (4)
Boksum (1)
Bolsward (28)
Boornbergum (3)
Boornzwaag (3)
Britsum (3)
Broek (1)
Broeksterwald (2)
Buitenpost (10)
Burdaard (4)
Buren Fr (3)
Burgum (32)
Burgwerd (1)
Burum (2)
Cornwerd (1)
Damwald (11)
De Blesse (3)
De Falom (1)
De Hoeve (1)
De Knipe (6)
De Veenhoop (2)
De Westereen (3)
Dedgum (1)
Deinum (3)
Delfstrahuizen (3)
Dokkum (24)
Dongjum (3)
Donkerbroek (6)
Drachten (154)
Drachtstercompagnie (4)
Driezum (5)
Drogeham (7)
Dronryp (12)
Earnewald (4)
Easterein (6)
Eastermar (2)
Easterwierrum (5)
Echten Fr (3)
Echtenerbrug (7)
Ee (4)
Elahuizen (2)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (5)
Exmorra (3)
Feanwalden (4)
Feinsum (1)
Ferwert (6)
Ferwoude (1)
Follega (1)
Folsgare (1)
Foudgum (1)
Franeker (36)
Frieschepalen (1)
Gaastmeer (1)
Garyp (5)
Gauw (3)
Gerkesklooster (1)
Gorredijk (4)
Goutum (12)
Grou (29)
Gytsjerk (6)
Hallum (8)
Hantum (1)
Hantumhuizen (1)
Harich (2)
Harkema (11)
Harlingen (46)
Haskerdijken (3)
Haule (1)
Haulerwijk (6)
Heeg (6)
Heerenveen (110)
Hegebeintum (2)
Hemelum (4)
Hemrik (2)
Herbaijum (1)
Hiaure (1)
Hichtum (1)
Hijum (1)
Hindeloopen (6)
Hollum (5)
Holwerd (11)
Hommerts (3)
Hoornsterzwaag (4)
Houtigehage (1)
Hurdegaryp (11)
Idsegahuizum (1)
Ijlst (6)
Ingelum (1)
Itens (1)
Jellum (1)
Jirnsum (3)
Jistrum (2)
Jonkerslan (1)
Joure (39)
Jubbega (10)
Katlijk (1)
Kimswerd (3)
Klooster Lidlum (1)
Koarnjum (1)
Kollum (19)
Kollumerpomp (6)
Kollumerzwaag (4)
Kootstertille (6)
Koudum (18)
Langelille (4)
Langezwaag (2)
Langweer (9)
Leeuwarden (337)
Lemmer (58)
Lies (1)
Lioessens (1)
Lippenhuizen (2)
Lollum (3)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (2)
Makkinga (5)
Makkum (44)
Mantgum (3)
Marrum (2)
Marsum (4)
Menaam (8)
Metslawier (4)
Midlum (3)
Midsland (6)
Miedum (1)
Minnertsga (4)
Morra (1)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (3)
Nes (gem. Heerenveen) (1)
Nes (gem. Noardeast Fryslan) (1)
Nes Ameland (13)
Niawier (2)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (5)
Nij Beets (1)
Nijeberkoop (2)
Nijeholtpade (4)
Nijeholtwolde (2)
Nijemirdum (1)
Nijland (3)
Noardburgum (17)
Noordwolde Fr (14)
Oentsjerk (6)
Offingawier (1)
Oldeberkoop (9)
Oldeholtpade (3)
Oldelamer (2)
Oosterbierum (3)
Oosternijkerk (3)
Oosterstreek (1)
Oosterwolde Fr (25)
Oosterzee (8)
Opeinde (6)
Oppenhuizen (5)
Oranjewoud (6)
Oudebildtzijl (4)
Oudega (gem. De Fryske Marren) (2)
Oudega (gem. Smallingerland) (2)
Oudehaske (6)
Oudemirdum (6)
Oudeschoot (3)
Oudwoude (1)
Ouwsterhaule (3)
Paesens (4)
Parrega (2)
Peins (1)
Peperga (1)
Pingjum (6)
Poppenwier (1)
Raerd (3)
Reduzum (2)
Rijs (2)
Rinsumageast (4)
Rohel (7)
Rotstergaast (1)
Rotsterhaule (2)
Rottevalle (5)
Rottum Fr (3)
Scharnegoutum (4)
Scharsterbrug (2)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (9)
Sexbierum (6)
Sibrandahus (1)
Siegerswoude (3)
Sint Nicolaasga (10)
Sintjohannesga (3)
Sloten (3)
Sneek (77)
Sondel (4)
Spanga (2)
Spannum (1)
St. Annaparochie (11)
St. Jacobiparochie (10)
Stavoren (3)
Steggerda (7)
Stiens (15)
Stroobos (2)
Sumar (5)
Surhuisterveen (20)
Ter Idzard (1)
Terherne (4)
Terkaple (1)
Ternaard (8)
Terwispel (2)
Tijnje (4)
Tjalleberd (4)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (2)
Triemen (1)
Twijzel (1)
Twijzelerheide (4)
Tytsjerk (3)
Tzum (2)
Tzummarum (11)
Uitwellingerga (3)
Ureterp (17)
Vlieland (3)
Vrouwenparochie (5)
Walterswald (2)
Wanswert (1)
Warfstermolen (1)
Warns (3)
Warstiens (1)
Warten (2)
Waskemeer (3)
Weidum (2)
Wergea (5)
Westergeest (1)
Westhoek (1)
West Terschelling (4)
Wetsens (1)
Wier (2)
Wierum (2)
Wijckel (2)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (1)
Winsum Fr (2)
Wirdum Fr (4)
Witmarsum (6)
Wiuwert (3)
Wjelsryp (1)
Wolvega (32)
Wommels (2)
Wons (2)
Workum (22)
Woudsend (5)
Wyns (3)
Wytgaard (2)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (1)
Zurich (3)