1892 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Achlum (1)
Akkrum (8)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (2)
Aldtsjerk (1)
Allingawier (1)
Anjum (50)
Appelscha (24)
Arum (6)
Augsbuurt (1)
Augustinusga (4)
Baaiduinen (1)
Baaium (1)
Baard (2)
Bakhuizen (1)
Bakkeveen (6)
Balk (10)
Ballum (3)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (9)
Berltsum (2)
Bitgummole (2)
Blauwhuis (3)
Blesdijke (2)
Blije (2)
Boazum (1)
Boelenslaan (4)
Boijl (5)
Bolsward (28)
Boornbergum (5)
Boornzwaag (1)
Britsum (1)
Broek (3)
Broeksterwald (1)
Buitenpost (9)
Burdaard (6)
Buren Fr (2)
Burgum (21)
Burgwerd (1)
Cornwerd (1)
Damwald (11)
De Blesse (3)
De Falom (2)
De Knipe (2)
De Tike (2)
De Westereen (12)
De Wilgen (4)
Dearsum (1)
Dedgum (1)
Delfstrahuizen (3)
Dijken (1)
Dokkum (21)
Dongjum (2)
Donkerbroek (6)
Drachten (107)
Drachtstercompagnie (3)
Driezum (1)
Drogeham (3)
Dronryp (4)
Earnewald (3)
Eastermar (2)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (1)
Ee (1)
Elahuizen (5)
Elsloo Fr (3)
Engwierum (1)
Exmorra (2)
Feanwalden (9)
Feinsum (1)
Ferwert (6)
Fochteloo (2)
Follega (2)
Folsgare (1)
Formerum (4)
Franeker (41)
Frieschepalen (2)
Gaast (3)
Garyp (2)
Gauw (1)
Gerkesklooster (1)
Gersloot (1)
Goenga (1)
Gorredijk (9)
Goutum (5)
Grou (23)
Gytsjerk (3)
Hallum (8)
Hantum (1)
Harich (1)
Harkema (12)
Harlingen (72)
Haskerdijken (2)
Haule (3)
Haulerwijk (5)
Heeg (7)
Heerenveen (95)
Hemelum (2)
Hempens (1)
Herbaijum (2)
Hichtum (1)
Hijum (1)
Hilaard (1)
Hindeloopen (7)
Hollum (18)
Holwerd (4)
Hommerts (2)
Hoorn Terschelling (2)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (3)
Hurdegaryp (8)
Idskenhuizen (3)
Ijlst (8)
It Heidenskip (2)
Jannum (1)
Jelsum (1)
Jirnsum (1)
Jistrum (2)
Joure (16)
Jubbega (16)
Jutrijp (1)
Katlijk (2)
Koarnjum (1)
Kollum (22)
Kollumerpomp (3)
Kollumerzwaag (5)
Kootstertille (3)
Koudum (11)
Landerum (1)
Langedijke (1)
Langezwaag (3)
Langweer (1)
Leeuwarden (189)
Lemmer (44)
Lioessens (2)
Lippenhuizen (4)
Lollum (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (1)
Makkinga (9)
Makkum (31)
Mantgum (2)
Marrum (6)
Marsum (2)
Menaam (6)
Metslawier (4)
Midlum (1)
Midsland (13)
Mildam (1)
Minnertsga (4)
Mirns (1)
Moddergat (1)
Molkwerum (1)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (1)
Nes (gem. Heerenveen) (1)
Nes (gem. Noardeast Fryslan) (1)
Nes Ameland (5)
Niawier (1)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (7)
Nij Beets (2)
Nijeberkoop (1)
Nijega (1)
Nijeholtpade (1)
Nijeholtwolde (2)
Nijemirdum (1)
Nijetrijne (1)
Nijland (1)
Noardburgum (7)
Noordwolde Fr (15)
Oentsjerk (2)
Offingawier (1)
Oldeberkoop (4)
Oldeholtpade (2)
Oldetrijne (1)
Oosterbierum (2)
Oosterend Texel (3)
Oosternijkerk (1)
Oosterstreek (6)
Oosterwolde Fr (22)
Oosterzee (3)
Oosthem (1)
Oostrum Fr (1)
Opeinde (3)
Oppenhuizen (2)
Oranjewoud (7)
Oudebildtzijl (1)
Oudega (gem. De Fryske Marren) (1)
Oudega (gem. Smallingerland) (1)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (3)
Oudehaske (5)
Oudehorne (4)
Oudemirdum (11)
Oudeschoot (4)
Oudwoude (1)
Peperga (1)
Pingjum (1)
Poppenwier (1)
Raard (1)
Raerd (3)
Reduzum (2)
Ried (1)
Rinsumageast (3)
Rohel (2)
Rottevalle (3)
Ryptsjerk (1)
Scharnegoutum (3)
Scharsterbrug (3)
Schiermonnikoog (8)
Schraard (2)
Sexbierum (4)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (1)
Sint Nicolaasga (6)
Sloten (2)
Sneek (131)
Sondel (7)
Spannum (2)
St. Annaparochie (17)
St. Jacobiparochie (5)
Stavoren (6)
Steggerda (1)
Stiens (14)
Stroobos (2)
Sumar (5)
Surhuisterveen (38)
Surhuizum (4)
Terband (3)
Terherne (6)
Terkaple (1)
Ternaard (5)
Tersoal (3)
Tijnje (2)
Tirns (2)
Tjalleberd (4)
Tjerkwerd (1)
Twijzel (3)
Twijzelerheide (5)
Tytsjerk (5)
Tzum (4)
Tzummarum (10)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (11)
Veenklooster (1)
Vlieland (7)
Vrouwenparochie (3)
Waaksens (gem. Sudwest Fryslan (1)
Wanswert (3)
Warfstermolen (1)
Warns (1)
Warten (1)
Waskemeer (3)
Wergea (3)
Westergeest (1)
Westhoek (3)
West Terschelling (9)
Wierum (3)
Wijckel (1)
Wijnaldum (3)
Wijnjewoude (7)
Wirdum Fr (1)
Witmarsum (14)
Wjelsryp (1)
Wolsum (1)
Wolvega (32)
Wommels (6)
Wons (2)
Workum (19)
Woudsend (9)
Wytgaard (1)
Ysbrechtum (4)
Zandhuizen (2)
Zurich (1)