4251 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (2)
Achlum (2)
Akkrum (60)
Akmarijp (1)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (23)
Aldtsjerk (2)
Allingawier (1)
Anjum (65)
Appelscha (33)
Arum (15)
Augustinusga (5)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Baard (1)
Bakhuizen (11)
Bakkeveen (6)
Balk (27)
Ballum (8)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (13)
Berltsum (9)
Bitgum (2)
Bitgummole (5)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (6)
Blije (11)
Boelenslaan (5)
Boijl (11)
Boksum (2)
Bolsward (48)
Bontebok (5)
Boornbergum (17)
Boornzwaag (10)
Bornwird (1)
Brantgum (7)
Britsum (4)
Broeksterwald (1)
Buitenpost (35)
Burdaard (25)
Buren Fr (4)
Burgum (36)
Burgwerd (3)
Burum (11)
Damwald (17)
De Blesse (11)
De Falom (1)
De Hoeve (1)
De Knipe (10)
De Tike (3)
De Veenhoop (2)
De Westereen (33)
De Wilgen (7)
Dearsum (1)
Dedgum (3)
Deinum (4)
Delfstrahuizen (12)
Dijken (1)
Dokkum (65)
Dongjum (3)
Donkerbroek (6)
Drachten (156)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (6)
Drogeham (11)
Dronryp (12)
Earnewald (30)
Easterein (8)
Easterlittens (3)
Eastermar (9)
Easterwierrum (4)
Echten Fr (5)
Echtenerbrug (10)
Ee (13)
Elahuizen (10)
Elsloo Fr (9)
Engwierum (10)
Exmorra (3)
Feanwalden (15)
Ferwert (7)
Ferwoude (2)
Firdgum (1)
Fochteloo (2)
Follega (2)
Folsgare (2)
Formerum (3)
Franeker (82)
Frieschepalen (7)
Gaast (2)
Gaastmeer (8)
Garyp (14)
Gauw (1)
Gerkesklooster (7)
Gersloot (1)
Ginnum (1)
Goenga (3)
Goengahuizen (4)
Goingarijp (1)
Gorredijk (45)
Goutum (8)
Greonterp (1)
Grou (88)
Gytsjerk (14)
Hallum (28)
Hantum (7)
Hantumhuizen (2)
Harich (8)
Harkema (22)
Harlingen (103)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (1)
Haule (7)
Haulerwijk (24)
Heeg (19)
Heerenveen (124)
Hemelum (10)
Hempens (2)
Hemrik (3)
Herbaijum (4)
Hijum (4)
Hilaard (2)
Hindeloopen (12)
Hitzum (2)
Hollum (17)
Holwerd (24)
Hommerts (6)
Hoorn (gem. Terschelling) (6)
Hoornsterzwaag (7)
Houtigehage (6)
Huns (1)
Hurdegaryp (26)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (4)
Ijlst (16)
Indijk (8)
Ingelum (1)
It Heidenskip (1)
Itens (2)
Jannum (2)
Jellum (2)
Jirnsum (10)
Jistrum (9)
Jorwert (3)
Joure (20)
Jubbega (40)
Jutrijp (4)
Katlijk (4)
Kimswerd (3)
Kinnum (1)
Koarnjum (2)
Kollum (52)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (20)
Kootstertille (19)
Kortehemmen (1)
Koudum (29)
Kubaard (3)
Landerum (3)
Langedijke (2)
Langelille (2)
Langezwaag (8)
Langweer (33)
Leeuwarden (254)
Lekkum (2)
Lemmer (94)
Lies (4)
Lioessens (5)
Lippenhuizen (10)
Loenga (1)
Lollum (4)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (2)
Luxwoude (6)
Makkinga (5)
Makkum Fr (70)
Mantgum (2)
Marrum (8)
Marsum (3)
Menaam (17)
Metslawier (16)
Midlum (5)
Midsland (14)
Mildam (2)
Minnertsga (15)
Mirns (1)
Moddergat (4)
Molkwerum (2)
Morra (3)
Munnekeburen (5)
Munnekezijl (6)
Nes (gem. Boarnsterhim) (9)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (9)
Niawier (10)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (11)
Nij Altoenae (3)
Nij Beets (10)
Nijeberkoop (4)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (2)
Nijland (4)
Noardburgum (16)
Noordwolde Fr (38)
Oentsjerk (6)
Offingawier (10)
Oldeberkoop (10)
Oldeholtpade (6)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (7)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (12)
Oosterstreek (9)
Oosterwolde Fr (53)
Oosterzee (14)
Oosthem (3)
Oostrum Fr (3)
Opeinde (7)
Oppenhuizen (5)
Oranjewoud (8)
Oudebildtzijl (8)
Oudega (gem. Smallingerland) (9)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (10)
Oudega Gaast Sleat (5)
Oudehaske (9)
Oudehorne (5)
Oudemirdum (20)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (15)
Ouwsterhaule (4)
Paesens (6)
Parrega (6)
Peins (1)
Peperga (2)
Pietersbierum (1)
Pingjum (5)
Poppenwier (1)
Raard (1)
Raerd (10)
Ravenswoud (2)
Reahus (2)
Reduzum (8)
Ried (3)
Rien (1)
Rijs (2)
Rinsumageast (7)
Rohel (9)
Rotsterhaule (1)
Rottevalle (11)
Rottum Fr (5)
Ruigahuizen (2)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (8)
Scharsterbrug (1)
Scherpenzeel Fr (6)
Schiermonnikoog (29)
Schraard (2)
Sexbierum (11)
Siegerswoude (8)
Sint Annaparochie (43)
Sint Jacobiparochie (23)
Sint Nicolaasga (16)
Sintjohannesga (9)
Skingen (1)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (8)
Smallebrugge (2)
Sneek (208)
Sondel (12)
Sonnega (4)
Spanga (4)
Stavoren (18)
Steggerda (12)
Stiens (30)
Stroobos (5)
Sumar (10)
Surhuisterveen (30)
Surhuizum (5)
Suwald (4)
Terband (1)
Terherne (29)
Terkaple (3)
Ternaard (17)
Teroele (1)
Terwispel (4)
Tijnje (10)
Tirns (2)
Tjalleberd (4)
Tjerkgaast (2)
Tjerkwerd (3)
Triemen (1)
Twijzel (10)
Twijzelerheide (15)
Tytsjerk (12)
Tzum (7)
Tzummarum (23)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (28)
Vegelinsoord (3)
Vinkega (2)
Vlieland (10)
Vrouwenparochie (6)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Walterswald (4)
Wanswert (4)
Warfstermolen (4)
Warns (9)
Warten (15)
Waskemeer (6)
Wergea (16)
Westergeest (6)
Westhoek (4)
West Terschelling (15)
Wetsens (2)
Wierum (7)
Wijckel (3)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (24)
Winsum Fr (4)
Wirdum Fr (3)
Witmarsum (24)
Wiuwert (14)
Wjelsryp (4)
Wolsum (1)
Wolvega (86)
Wommels (13)
Wons (1)
Workum (55)
Woudsend (14)
Wyns (3)
Wytgaard (1)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (1)
Zandhuizen (3)
Zurich (1)
Zwagerbosch (4)
Zweins (1)