1394 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (1)
Achlum (1)
Akkrum (13)
Alde Leie (1)
Aldeboarn (3)
Anjum (37)
Appelscha (23)
Arum (3)
Augustinusga (3)
Baard (1)
Bakhuizen (3)
Bakkeveen (4)
Balk (10)
Bantega (1)
Beetsterzwaag (6)
Berltsum (4)
Bitgum (1)
Bitgummole (6)
Blauwhuis (2)
Blije (2)
Boazum (2)
Boelenslaan (5)
Boijl (3)
Bolsward (23)
Bontebok (1)
Boornbergum (3)
Boornzwaag (1)
Britsum (1)
Broek (1)
Broeksterwald (2)
Buitenpost (10)
Burdaard (3)
Buren Fr (2)
Burgum (19)
Burgwerd (2)
Cornwerd (1)
Damwald (4)
De Blesse (3)
De Hoeve (2)
De Knipe (2)
De Tike (2)
De Westereen (8)
De Wilgen (1)
Delfstrahuizen (2)
Dokkum (21)
Dongjum (2)
Donkerbroek (3)
Drachten (73)
Drachtstercompagnie (3)
Driezum (1)
Dronryp (2)
Earnewald (4)
Easterein (1)
Eastermar (1)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (3)
Echtenerbrug (1)
Ee (1)
Elahuizen (2)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (1)
Exmorra (2)
Feanwalden (3)
Ferwert (6)
Follega (1)
Formerum (1)
Franeker (34)
Frieschepalen (2)
Gaast (3)
Garyp (2)
Gerkesklooster (1)
Gorredijk (13)
Goutum (2)
Grou (23)
Gytsjerk (1)
Hallum (5)
Hantum (1)
Harich (1)
Harkema (6)
Harlingen (52)
Haskerdijken (2)
Haule (1)
Haulerwijk (7)
Heeg (5)
Heerenveen (62)
Hemelum (1)
Hempens (1)
Herbaijum (2)
Hichtum (1)
Hijum (1)
Hilaard (3)
Hindeloopen (4)
Hollum (18)
Holwerd (4)
Hommerts (1)
Hoorn Terschelling (6)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (2)
Hurdegaryp (7)
Idskenhuizen (1)
Ijlst (5)
It Heidenskip (1)
Jannum (1)
Jirnsum (3)
Jistrum (2)
Joure (8)
Jubbega (8)
Jutrijp (3)
Katlijk (1)
Kollum (19)
Kollumerpomp (3)
Kollumerzwaag (5)
Kootstertille (11)
Koudum (4)
Langelille (3)
Langezwaag (3)
Langweer (3)
Leeuwarden (111)
Lekkum (1)
Lemmer (34)
Lippenhuizen (2)
Lollum (1)
Makkinga (5)
Makkum (15)
Marrum (7)
Marsum (3)
Menaam (3)
Metslawier (5)
Midlum (2)
Midsland (11)
Mildam (1)
Minnertsga (4)
Mirns (2)
Moddergat (1)
Molkwerum (2)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (1)
Nes (gem. Heerenveen) (1)
Nes (gem. Noardeast Fryslan) (1)
Nes Ameland (5)
Niawier (1)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (5)
Nij Altoenae (1)
Nij Beets (1)
Nijeberkoop (2)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (2)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (2)
Nijetrijne (2)
Nijland (3)
Noardburgum (7)
Noordwolde Fr (11)
Oentsjerk (4)
Oldeberkoop (1)
Oldeholtpade (2)
Oldeholtwolde (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (1)
Oosternijkerk (2)
Oosterstreek (4)
Oosterwolde Fr (15)
Oosterzee (3)
Oosthem (1)
Opeinde (3)
Oranjewoud (4)
Oudebildtzijl (3)
Oudega (gem. De Fryske Marren) (1)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (2)
Oudehaske (5)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (2)
Oudeschoot (2)
Paesens (1)
Parrega (1)
Peins (1)
Pingjum (1)
Raard (1)
Ravenswoud (1)
Reduzum (3)
Ried (1)
Rijs (2)
Rinsumageast (3)
Rohel (3)
Rotsterhaule (1)
Rottevalle (1)
Ryptsjerk (1)
Scharnegoutum (1)
Scharsterbrug (2)
Schiermonnikoog (1)
Schraard (1)
Sexbierum (3)
Siegerswoude (3)
Sint Nicolaasga (4)
Sintjohannesga (1)
Sloten (4)
Snakkerburen (1)
Sneek (79)
Sondel (5)
Spannum (1)
St. Annaparochie (15)
St. Jacobiparochie (8)
Stavoren (3)
Steggerda (5)
Stiens (23)
Stroobos (2)
Sumar (5)
Surhuisterveen (16)
Surhuizum (1)
Terband (1)
Terherne (5)
Ternaard (5)
Tersoal (2)
Terwispel (1)
Tijnje (3)
Tjalleberd (3)
Tjerkwerd (1)
Twijzel (1)
Twijzelerheide (2)
Tytsjerk (3)
Tzummarum (8)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (11)
Veenklooster (2)
Vegelinsoord (3)
Vinkega (1)
Vlieland (3)
Vrouwenparochie (1)
Waaksens (gem. Sudwest Fryslan (1)
Walterswald (1)
Warns (3)
Wergea (5)
Westhoek (1)
West Terschelling (8)
Wierum (1)
Wijnaldum (1)
Wijnjewoude (6)
Wirdum Fr (1)
Witmarsum (7)
Wjelsryp (1)
Wolvega (28)
Wommels (1)
Workum (7)
Woudsend (5)
Wytgaard (1)
Ysbrechtum (1)
Zandhuizen (1)