4047 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (4)
Achlum (1)
Akkrum (27)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (10)
Anjum (73)
Appelscha (43)
Arum (17)
Augustinusga (5)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Bakhuizen (12)
Bakkeveen (8)
Balk (26)
Ballum (7)
Bantega (6)
Beetsterzwaag (19)
Berltsum (16)
Bitgum (2)
Bitgummole (7)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (4)
Blije (8)
Boazum (4)
Boelenslaan (7)
Boijl (9)
Boksum (1)
Bolsward (47)
Bontebok (5)
Boornbergum (19)
Boornzwaag (15)
Bornwird (1)
Brantgum (6)
Britsum (3)
Broeksterwald (2)
Buitenpost (38)
Burdaard (20)
Buren Fr (2)
Burgum (36)
Burgwerd (4)
Burum (8)
Damwald (17)
De Blesse (9)
De Hoeve (1)
De Knipe (6)
De Tike (2)
De Veenhoop (3)
De Westereen (35)
De Wilgen (6)
Dearsum (2)
Dedgum (3)
Deinum (3)
Delfstrahuizen (5)
Dijken (1)
Dokkum (59)
Dongjum (2)
Doniaga (1)
Donkerbroek (13)
Drachten (165)
Drachtstercompagnie (3)
Driezum (9)
Drogeham (11)
Dronryp (17)
Eagum (1)
Earnewald (28)
Easterein (6)
Easterlittens (3)
Eastermar (7)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (7)
Echtenerbrug (10)
Ee (15)
Elahuizen (11)
Elsloo Fr (13)
Engwierum (6)
Exmorra (7)
Feanwalden (21)
Feinsum (1)
Ferwert (9)
Ferwoude (4)
Firdgum (1)
Fochteloo (1)
Follega (3)
Folsgare (2)
Formerum (4)
Franeker (84)
Frieschepalen (3)
Gaast (2)
Gaastmeer (16)
Garyp (8)
Gauw (1)
Gerkesklooster (5)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (5)
Goingarijp (2)
Gorredijk (29)
Goutum (8)
Greonterp (1)
Grou (81)
Gytsjerk (10)
Hallum (25)
Hantum (4)
Hantumhuizen (2)
Harich (4)
Harkema (20)
Harlingen (100)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (1)
Haule (6)
Haulerwijk (24)
Heeg (18)
Heerenveen (119)
Hemelum (10)
Hempens (3)
Hemrik (6)
Herbaijum (4)
Hidaard (1)
Hijum (5)
Hilaard (1)
Hindeloopen (13)
Hollum (16)
Holwerd (18)
Hommerts (6)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (6)
Houtigehage (8)
Huns (1)
Hurdegaryp (20)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (4)
Ijlst (19)
Indijk (6)
Ingelum (1)
It Heidenskip (1)
Itens (1)
Jellum (1)
Jelsum (2)
Jirnsum (10)
Jistrum (7)
Jorwert (1)
Joure (17)
Jubbega (23)
Jutrijp (1)
Katlijk (2)
Kimswerd (5)
Kinnum (1)
Koarnjum (3)
Kollum (36)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (22)
Kootstertille (20)
Koudum (19)
Kubaard (5)
Landerum (5)
Langedijke (3)
Langelille (4)
Langezwaag (8)
Langweer (26)
Leeuwarden (280)
Lekkum (1)
Lemmer (78)
Lies (4)
Lioessens (6)
Lippenhuizen (11)
Lollum (5)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (1)
Makkinga (5)
Makkum Fr (73)
Mantgum (3)
Marrum (17)
Marsum (2)
Menaam (13)
Metslawier (22)
Midlum (6)
Midsland (27)
Mildam (4)
Minnertsga (10)
Mirns (1)
Moddergat (3)
Molkwerum (2)
Morra (4)
Munein (1)
Munnekeburen (4)
Munnekezijl (3)
Nes (gem. Boarnsterhim) (3)
Nes (gem. Dongeradeel) (2)
Nes Ameland (5)
Niawier (11)
Nieuwebrug (3)
Nieuwehorne (7)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (8)
Nijeberkoop (5)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (1)
Nijelamer (1)
Nijemirdum (10)
Nijetrijne (2)
Nijland (8)
Noardburgum (18)
Noordwolde Fr (41)
Oentsjerk (6)
Offingawier (9)
Oldeberkoop (6)
Oldeholtpade (5)
Oldeholtwolde (1)
Oldetrijne (2)
Olterterp (1)
Oosterbierum (3)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (11)
Oosterstreek (17)
Oosterwolde Fr (48)
Oosterzee (11)
Oosthem (2)
Oostrum Fr (3)
Opeinde (9)
Oppenhuizen (3)
Oranjewoud (7)
Oudebildtzijl (6)
Oudega (gem. Smallingerland) (5)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (11)
Oudega Gaast Sleat (5)
Oudehaske (7)
Oudehorne (4)
Oudemirdum (16)
Oudeschoot (5)
Oudwoude (16)
Ouwsterhaule (2)
Paesens (4)
Parrega (5)
Peins (3)
Pietersbierum (2)
Pingjum (3)
Poppenwier (1)
Raard (2)
Raerd (9)
Ravenswoud (4)
Readtsjerk (1)
Reduzum (6)
Ried (4)
Rijs (2)
Rinsumageast (6)
Rohel (9)
Rotsterhaule (3)
Rottevalle (11)
Rottum Fr (3)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (2)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (6)
Scherpenzeel Fr (5)
Schiermonnikoog (25)
Schraard (2)
Sexbierum (12)
Siegerswoude (7)
Sint Annaparochie (44)
Sint Jacobiparochie (21)
Sint Nicolaasga (17)
Sintjohannesga (7)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (5)
Smalle Ee (1)
Smallebrugge (1)
Sneek (159)
Sondel (14)
Sonnega (5)
Spanga (2)
Stavoren (20)
Steggerda (15)
Stiens (28)
Stroobos (9)
Sumar (11)
Surhuisterveen (24)
Surhuizum (4)
Suwald (3)
Ter Idzard (2)
Terband (2)
Terherne (32)
Terkaple (6)
Ternaard (20)
Teroele (1)
Terwispel (3)
Tijnje (8)
Tjalleberd (3)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (6)
Triemen (1)
Twijzel (11)
Twijzelerheide (16)
Tytsjerk (7)
Tzum (9)
Tzummarum (21)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (21)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (2)
Vlieland (10)
Vrouwenparochie (9)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (3)
Wanswert (4)
Warfstermolen (3)
Warns (8)
Warten (14)
Waskemeer (5)
Weidum (1)
Wergea (12)
Westergeest (6)
Westhoek (7)
West Terschelling (13)
Wetsens (1)
Wierum (2)
Wijckel (3)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (13)
Winsum Fr (4)
Wirdum Fr (5)
Witmarsum (16)
Wiuwert (9)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (86)
Wommels (13)
Wons (1)
Workum (55)
Woudsend (20)
Wytgaard (3)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (3)
Zurich (1)
Zwagerbosch (2)
Zweins (3)