4331 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (2)
Achlum (1)
Akkrum (40)
Akmarijp (1)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (14)
Aldtsjerk (1)
Allingawier (1)
Anjum (67)
Appelscha (50)
Arum (15)
Augustinusga (5)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Bakhuizen (13)
Bakkeveen (8)
Balk (29)
Ballum (12)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (17)
Berltsum (18)
Bitgum (2)
Bitgummole (7)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (4)
Blije (8)
Boazum (3)
Boelenslaan (8)
Boijl (8)
Boksum (2)
Bolsward (49)
Bontebok (6)
Boornbergum (20)
Boornzwaag (11)
Bornwird (1)
Brantgum (6)
Britsum (3)
Britswert (1)
Broek Fr (1)
Buitenpost (35)
Burdaard (26)
Buren Fr (2)
Burgum (30)
Burgwerd (4)
Burum (12)
Damwald (14)
De Blesse (11)
De Hoeve (1)
De Knipe (11)
De Tike (2)
De Veenhoop (1)
De Westereen (33)
De Wilgen (9)
Dearsum (2)
Dedgum (3)
Deinum (1)
Delfstrahuizen (6)
Dijken (1)
Dokkum (77)
Dongjum (1)
Doniaga (1)
Donkerbroek (11)
Drachten (173)
Drachtstercompagnie (5)
Driezum (6)
Drogeham (13)
Dronryp (12)
Earnewald (30)
Easterein (7)
Easterlittens (3)
Eastermar (8)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (5)
Echtenerbrug (11)
Ee (15)
Elahuizen (13)
Elsloo Fr (15)
Engwierum (7)
Exmorra (5)
Feanwalden (17)
Ferwert (10)
Ferwoude (2)
Firdgum (2)
Fochteloo (3)
Follega (2)
Folsgare (3)
Formerum (3)
Franeker (91)
Frieschepalen (5)
Gaast (2)
Gaastmeer (8)
Garyp (9)
Gauw (1)
Gerkesklooster (7)
Gersloot (1)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (4)
Goingarijp (2)
Gorredijk (39)
Goutum (9)
Greonterp (1)
Grou (75)
Gytsjerk (13)
Hallum (26)
Hantum (5)
Hantumhuizen (2)
Harich (5)
Harkema (22)
Harlingen (108)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (1)
Haule (8)
Haulerwijk (23)
Heeg (19)
Heerenveen (119)
Hemelum (12)
Hempens (2)
Hemrik (4)
Herbaijum (3)
Hidaard (1)
Hijum (6)
Hilaard (2)
Hindeloopen (10)
Hitzum (1)
Hollum (16)
Holwerd (20)
Hommerts (7)
Hoorn (gem. Terschelling) (6)
Hoornsterzwaag (6)
Houtigehage (7)
Huns (1)
Hurdegaryp (22)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (4)
Ijlst (21)
Indijk (10)
Ingelum (2)
It Heidenskip (1)
Itens (2)
Jellum (2)
Jelsum (1)
Jirnsum (10)
Jistrum (10)
Jonkerslan (1)
Jorwert (3)
Joure (15)
Jubbega (38)
Jutrijp (5)
Katlijk (3)
Kimswerd (4)
Kinnum (1)
Koarnjum (2)
Kollum (38)
Kollumerpomp (15)
Kollumerzwaag (24)
Kootstertille (20)
Kortehemmen (1)
Koudum (25)
Kubaard (4)
Landerum (3)
Langedijke (4)
Langelille (4)
Langezwaag (9)
Langweer (34)
Leeuwarden (290)
Lekkum (1)
Lemmer (94)
Lies (4)
Lioessens (6)
Lippenhuizen (11)
Loenga (1)
Lollum (6)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (3)
Makkinga (6)
Makkum Fr (73)
Mantgum (4)
Marrum (12)
Marsum (5)
Menaam (16)
Metslawier (19)
Midlum (7)
Midsland (20)
Mildam (4)
Minnertsga (12)
Mirns (1)
Moddergat (4)
Molkwerum (3)
Morra (3)
Munnekeburen (5)
Munnekezijl (4)
Nes (gem. Boarnsterhim) (2)
Nes (gem. Dongeradeel) (2)
Nes Ameland (10)
Niawier (9)
Nieuwebrug (2)
Nieuwehorne (9)
Nij Altoenae (2)
Nij Beets (10)
Nijeberkoop (5)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijemirdum (9)
Nijetrijne (2)
Nijland (8)
Noardburgum (19)
Noordwolde Fr (46)
Oentsjerk (8)
Offingawier (12)
Oldeberkoop (12)
Oldeholtpade (3)
Oldetrijne (2)
Olterterp (1)
Oosterbierum (5)
Oosterend (gem. Terschelling) (2)
Oosternijkerk (12)
Oosterstreek (11)
Oosterwolde Fr (53)
Oosterzee (13)
Oosthem (5)
Oostrum Fr (3)
Opeinde (8)
Oppenhuizen (4)
Oranjewoud (9)
Oudebildtzijl (8)
Oudega (gem. Smallingerland) (9)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (11)
Oudega Gaast Sleat (5)
Oudehaske (7)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (19)
Oudeschoot (2)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (3)
Paesens (6)
Parrega (6)
Peins (3)
Peperga (2)
Pietersbierum (1)
Pingjum (5)
Poppenwier (1)
Raard (1)
Raerd (12)
Ravenswoud (4)
Readtsjerk (1)
Reduzum (9)
Ried (2)
Rijs (1)
Rinsumageast (7)
Rohel (10)
Rotsterhaule (3)
Rottevalle (10)
Rottum Fr (4)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (1)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (7)
Scharsterbrug (1)
Scherpenzeel Fr (7)
Schiermonnikoog (32)
Schraard (2)
Sexbierum (11)
Siegerswoude (8)
Sint Annaparochie (44)
Sint Jacobiparochie (23)
Sint Nicolaasga (15)
Sintjohannesga (9)
Skingen (1)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (10)
Smallebrugge (2)
Snakkerburen (1)
Sneek (201)
Sondel (14)
Sonnega (4)
Spanga (4)
Stavoren (20)
Steggerda (15)
Stiens (27)
Stroobos (4)
Sumar (14)
Surhuisterveen (27)
Surhuizum (4)
Suwald (3)
Ter Idzard (2)
Terband (1)
Terherne (33)
Terkaple (5)
Ternaard (21)
Teroele (1)
Terwispel (4)
Tijnje (11)
Tirns (2)
Tjalleberd (2)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (5)
Triemen (1)
Twijzel (9)
Twijzelerheide (18)
Tytsjerk (8)
Tzum (7)
Tzummarum (26)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (23)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (1)
Vlieland (11)
Vrouwenparochie (7)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (3)
Wanswert (5)
Warfstermolen (4)
Warns (8)
Warten (14)
Waskemeer (6)
Wergea (16)
Westergeest (6)
Westhoek (6)
West Terschelling (13)
Wetsens (2)
Wier (1)
Wierum (7)
Wijckel (3)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (17)
Winsum Fr (3)
Wirdum Fr (4)
Witmarsum (20)
Wiuwert (11)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (87)
Wommels (13)
Wons (2)
Workum (57)
Woudsend (19)
Wyns (2)
Wytgaard (3)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (1)
Zurich (2)
Zwagerbosch (3)
Zweins (2)