2441 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Aalsum (1)
Achlum (1)
Akkrum (12)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (5)
Aldtsjerk (2)
Anjum (54)
Appelscha (29)
Arum (8)
Augustinusga (3)
Baaiduinen (1)
Baard (1)
Bakhuizen (7)
Bakkeveen (5)
Balk (14)
Ballum (2)
Bantega (7)
Beetsterzwaag (7)
Berltsum (6)
Bitgum (1)
Bitgummole (1)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (7)
Boazum (2)
Boelenslaan (7)
Boijl (6)
Bolsward (45)
Boornbergum (3)
Boornzwaag (1)
Bornwird (1)
Brantgum (1)
Britsum (6)
Broek Fr (2)
Broeksterwald (2)
Buitenpost (15)
Burdaard (8)
Buren Fr (2)
Burgum (25)
Burum (1)
Cornwerd (1)
Damwald (13)
De Blesse (3)
De Hoeve (1)
De Knipe (5)
De Tike (2)
De Veenhoop (1)
De Westereen (17)
Dearsum (2)
Dedgum (2)
Deinum (2)
Delfstrahuizen (5)
Dijken (1)
Dokkum (22)
Dongjum (2)
Doniaga (1)
Donkerbroek (8)
Drachten (132)
Drachtstercompagnie (1)
Driezum (2)
Drogeham (5)
Dronryp (7)
Earnewald (12)
Easterein (6)
Easterlittens (1)
Eastermar (2)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (4)
Ee (3)
Elahuizen (12)
Elsloo Fr (4)
Engwierum (2)
Exmorra (1)
Feanwalden (10)
Feinsum (1)
Ferwert (12)
Ferwoude (1)
Follega (2)
Folsgare (1)
Formerum (7)
Franeker (43)
Frieschepalen (7)
Gaast (3)
Gaastmeer (1)
Garyp (4)
Gauw (1)
Gersloot (1)
Goenga (1)
Goingarijp (3)
Gorredijk (8)
Goutum (11)
Grou (40)
Gytsjerk (3)
Hallum (12)
Hantumeruitburen (1)
Hantumhuizen (2)
Harkema (8)
Harlingen (82)
Haskerdijken (3)
Haule (5)
Haulerwijk (4)
Heeg (14)
Heerenveen (101)
Hemelum (1)
Hempens (2)
Herbaijum (1)
Hichtum (2)
Hijum (2)
Hilaard (1)
Hindeloopen (6)
Hollum (13)
Holwerd (3)
Hommerts (4)
Hoorn (gem. Terschelling) (3)
Hoornsterzwaag (4)
Houtigehage (4)
Hurdegaryp (12)
Idskenhuizen (1)
Ijlst (18)
Indijk (4)
Ingelum (1)
It Heidenskip (1)
Jannum (1)
Jellum (1)
Jirnsum (5)
Jistrum (2)
Joure (16)
Jubbega (12)
Jutrijp (1)
Katlijk (2)
Kimswerd (1)
Koarnjum (5)
Kollum (19)
Kollumerpomp (8)
Kollumerzwaag (10)
Kootstertille (7)
Kortehemmen (1)
Koudum (24)
Landerum (2)
Langedijke (1)
Langelille (1)
Langezwaag (5)
Langweer (6)
Leeuwarden (220)
Lekkum (1)
Lemmer (47)
Lioessens (1)
Lippenhuizen (3)
Loenga (1)
Lollum (1)
Luxwoude (2)
Makkinga (4)
Makkum Fr (34)
Mantgum (1)
Marrum (8)
Marsum (5)
Menaam (6)
Metslawier (6)
Midlum (2)
Midsland (9)
Mildam (1)
Minnertsga (5)
Mirns (2)
Moddergat (2)
Molkwerum (2)
Morra (1)
Munein (1)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (2)
Nes (gem. Boarnsterhim) (2)
Nes (gem. Dongeradeel) (2)
Nes Ameland (7)
Niawier (2)
Nieuwehorne (8)
Nieuweschoot (1)
Nij Beets (3)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (3)
Nijeholtwolde (1)
Nijelamer (1)
Nijemirdum (7)
Nijetrijne (1)
Nijhuizum (1)
Nijland (3)
Noardburgum (3)
Noordwolde Fr (25)
Oentsjerk (8)
Offingawier (5)
Oldeberkoop (4)
Oldeholtpade (2)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (1)
Oosterbierum (5)
Oosternijkerk (3)
Oosterstreek (3)
Oosterwolde Fr (18)
Oosterzee (4)
Oostrum Fr (1)
Opeinde (6)
Oppenhuizen (1)
Oranjewoud (7)
Oudebildtzijl (2)
Oudega (gem. Smallingerland) (4)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (3)
Oudega Gaast Sleat (3)
Oudehaske (7)
Oudehorne (4)
Oudemirdum (11)
Oudeschoot (3)
Oudwoude (7)
Parrega (2)
Peins (1)
Piaam (1)
Pingjum (3)
Raard (1)
Raerd (4)
Ravenswoud (2)
Readtsjerk (1)
Reduzum (3)
Ried (2)
Rien (1)
Rinsumageast (2)
Rohel (2)
Rotsterhaule (1)
Rottevalle (6)
Rottum Fr (1)
Ryptsjerk (2)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (2)
Scharsterbrug (3)
Scherpenzeel Fr (2)
Schiermonnikoog (17)
Schraard (1)
Sexbierum (7)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (2)
Sint Annaparochie (25)
Sint Jacobiparochie (11)
Sint Nicolaasga (9)
Sintjohannesga (3)
Skingen (1)
Sloten Fr (3)
Smalle Ee (1)
Snakkerburen (1)
Sneek (151)
Sondel (11)
Spannum (1)
Stavoren (18)
Steggerda (4)
Stiens (18)
Stroobos (2)
Sumar (8)
Surhuisterveen (49)
Surhuizum (5)
Suwald (1)
Ter Idzard (1)
Terband (3)
Terherne (16)
Terkaple (7)
Ternaard (10)
Tersoal (2)
Tijnje (2)
Tirns (1)
Tjalleberd (4)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (3)
Twijzel (1)
Twijzelerheide (8)
Tytsjerk (8)
Tzum (4)
Tzummarum (11)
Uitwellingerga (3)
Ureterp (23)
Vegelinsoord (1)
Vlieland (4)
Vrouwenparochie (7)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (2)
Wanswert (3)
Warfstermolen (1)
Warns (3)
Warten (7)
Waskemeer (1)
Wergea (5)
Westhoek (2)
West Terschelling (10)
Wierum (3)
Wijckel (2)
Wijnaldum (1)
Wijnjewoude (1)
Winsum Fr (3)
Wirdum Fr (2)
Witmarsum (20)
Wiuwert (3)
Wjelsryp (1)
Wolsum (1)
Wolvega (54)
Wommels (4)
Wons (1)
Workum (29)
Woudsend (10)
Wytgaard (2)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (1)
Zurich (2)
Zwagerbosch (2)
Zweins (1)