3482 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (2)
Achlum (3)
Akkrum (22)
Akmarijp (1)
Alde Leie (1)
Aldeboarn (12)
Aldtsjerk (6)
Anjum (70)
Appelscha (31)
Arum (16)
Augustinusga (6)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Bakhuizen (9)
Bakkeveen (10)
Balk (28)
Ballum (3)
Bantega (4)
Beetsterzwaag (12)
Berltsum (18)
Bitgum (1)
Bitgummole (8)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (5)
Blije (6)
Boazum (3)
Boelenslaan (7)
Boijl (16)
Boksum (1)
Bolsward (44)
Bontebok (2)
Boornbergum (8)
Boornzwaag (11)
Bornwird (2)
Brantgum (5)
Britsum (2)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (4)
Buitenpost (25)
Burdaard (19)
Burgum (32)
Burgwerd (5)
Burum (8)
Cornwerd (2)
Damwald (14)
De Blesse (5)
De Hoeve (1)
De Knipe (5)
De Tike (2)
De Veenhoop (4)
De Westereen (26)
De Wilgen (6)
Dearsum (1)
Dedgum (1)
Deinum (3)
Delfstrahuizen (3)
Dijken (1)
Dokkum (46)
Dongjum (5)
Donkerbroek (6)
Drachten (164)
Drachtstercompagnie (2)
Driezum (6)
Drogeham (19)
Dronryp (19)
Eagum (1)
Earnewald (18)
Easterein (7)
Easterlittens (5)
Eastermar (5)
Easterwierrum (2)
Echten Fr (7)
Echtenerbrug (6)
Ee (9)
Elahuizen (8)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (3)
Exmorra (4)
Feanwalden (19)
Ferwert (11)
Ferwoude (5)
Firdgum (1)
Fochteloo (1)
Follega (3)
Folsgare (2)
Formerum (5)
Franeker (67)
Frieschepalen (4)
Gaast (1)
Gaastmeer (10)
Garyp (6)
Gauw (1)
Gerkesklooster (4)
Ginnum (1)
Goenga (1)
Goengahuizen (2)
Goingarijp (3)
Gorredijk (13)
Goutum (12)
Greonterp (1)
Grou (74)
Gytsjerk (7)
Hallum (23)
Hantum (4)
Hantumhuizen (2)
Harich (4)
Harkema (17)
Harlingen (87)
Haskerdijken (5)
Haskerhorne (1)
Haule (4)
Haulerwijk (17)
Heeg (17)
Heerenveen (138)
Hemelum (3)
Hempens (3)
Hemrik (3)
Herbaijum (1)
Hijum (4)
Hilaard (1)
Hindeloopen (7)
Hollum (11)
Holwerd (11)
Hommerts (7)
Hoorn (gem. Terschelling) (7)
Hoornsterzwaag (2)
Houtigehage (3)
Huns (1)
Hurdegaryp (20)
Idaerd (2)
Idsegahuizum (3)
Idskenhuizen (2)
Ijlst (16)
Indijk (2)
Ingelum (2)
It Heidenskip (1)
Itens (2)
Jelsum (2)
Jirnsum (13)
Jistrum (4)
Jorwert (1)
Joure (28)
Jubbega (15)
Jutrijp (2)
Katlijk (3)
Kimswerd (2)
Kinnum (1)
Koarnjum (3)
Kollum (29)
Kollumerpomp (8)
Kollumerzwaag (10)
Kootstertille (17)
Kortehemmen (1)
Koudum (19)
Kubaard (2)
Landerum (2)
Langedijke (2)
Langelille (2)
Langezwaag (8)
Langweer (8)
Leeuwarden (242)
Lekkum (1)
Lemmer (81)
Lioessens (7)
Lippenhuizen (7)
Lollum (3)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (2)
Makkinga (4)
Makkum Fr (66)
Mantgum (5)
Marrum (12)
Marsum (2)
Menaam (11)
Metslawier (16)
Midlum (4)
Midsland (12)
Mildam (6)
Minnertsga (11)
Mirns (2)
Moddergat (3)
Molkwerum (1)
Morra (3)
Munein (1)
Munnekeburen (2)
Munnekezijl (1)
Nes (gem. Boarnsterhim) (1)
Nes (gem. Dongeradeel) (5)
Nes Ameland (4)
Niawier (10)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (4)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (9)
Nijeberkoop (4)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (2)
Nijemirdum (6)
Nijetrijne (1)
Nijland (6)
Noardburgum (11)
Noordwolde Fr (30)
Oentsjerk (9)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (5)
Oldeholtpade (2)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Oosterbierum (4)
Oosternijkerk (4)
Oosterstreek (14)
Oosterwolde Fr (36)
Oosterzee (11)
Oosthem (2)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (4)
Oranjewoud (1)
Oudebildtzijl (6)
Oudega (gem. Smallingerland) (7)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (10)
Oudega Gaast Sleat (6)
Oudehaske (10)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (10)
Oudeschoot (6)
Oudwoude (13)
Ouwsterhaule (2)
Ouwster Nijega (1)
Paesens (3)
Parrega (5)
Peins (3)
Peperga (1)
Piaam (1)
Pietersbierum (2)
Pingjum (9)
Poppenwier (1)
Raard (3)
Raerd (5)
Ravenswoud (2)
Readtsjerk (1)
Reduzum (6)
Reitsum (1)
Ried (2)
Rijs (3)
Rinsumageast (5)
Rohel (5)
Rottevalle (8)
Rottum Fr (2)
Ryptsjerk (2)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (4)
Scharsterbrug (1)
Scherpenzeel Fr (6)
Schiermonnikoog (28)
Schraard (3)
Sexbierum (11)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (4)
Sint Annaparochie (37)
Sint Jacobiparochie (21)
Sint Nicolaasga (8)
Sintjohannesga (4)
Skingen (1)
Sloten Fr (4)
Smallebrugge (1)
Sneek (155)
Snikzwaag (1)
Sondel (12)
Sonnega (4)
Spanga (2)
Spannum (1)
Stavoren (27)
Steggerda (12)
Stiens (26)
Stroobos (2)
Sumar (11)
Surhuisterveen (30)
Surhuizum (4)
Suwald (3)
Swichum (1)
Terband (1)
Terherne (28)
Terkaple (5)
Ternaard (18)
Terwispel (1)
Tijnje (7)
Tjalleberd (4)
Tjerkwerd (3)
Triemen (2)
Twijzel (9)
Twijzelerheide (15)
Tytsjerk (4)
Tzum (6)
Tzummarum (18)
Uitwellingerga (2)
Ureterp (16)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (2)
Vlieland (14)
Vrouwenparochie (6)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (3)
Wanswert (3)
Warfstermolen (3)
Warns (9)
Warten (7)
Waskemeer (4)
Wergea (9)
Westergeest (4)
Westhoek (8)
West Terschelling (9)
Wetsens (1)
Wierum (1)
Wijckel (1)
Wijnaldum (4)
Wijnjewoude (8)
Winsum Fr (6)
Wirdum Fr (5)
Witmarsum (13)
Wiuwert (4)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (77)
Wommels (13)
Wons (1)
Workum (46)
Woudsend (11)
Wytgaard (3)
Ypecolsga (1)
Zandhuizen (4)
Zurich (1)
Zwagerbosch (2)
Zweins (2)