5415 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Achlum (5)
Akkrum (39)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (26)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (77)
Appelscha (36)
Arum (18)
Augustinusga (8)
Baaiduinen (3)
Baaium (3)
Baard (2)
Bakhuizen (21)
Bakkeveen (10)
Balk (36)
Ballum (14)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (19)
Berltsum (15)
Bitgum (4)
Bitgummole (8)
Blauwhuis (4)
Blesdijke (5)
Blije (11)
Boazum (2)
Boelenslaan (5)
Boijl (8)
Bolsward (56)
Bontebok (8)
Boornbergum (19)
Boornzwaag (8)
Bornwird (2)
Brantgum (8)
Britsum (4)
Britswert (1)
Broeksterwald (5)
Buitenpost (41)
Burdaard (18)
Buren Fr (7)
Burgum (48)
Burgwerd (5)
Burum (13)
Cornwerd (1)
Damwald (23)
De Blesse (12)
De Falom (1)
De Knipe (9)
De Tike (3)
De Veenhoop (3)
De Westereen (48)
De Wilgen (8)
Dedgum (3)
Deinum (4)
Delfstrahuizen (16)
Dijken (1)
Dokkum (75)
Dongjum (4)
Donkerbroek (14)
Drachten (274)
Drachtstercompagnie (7)
Driezum (6)
Drogeham (17)
Dronryp (20)
Earnewald (37)
Easterein (19)
Easterlittens (5)
Eastermar (12)
Easterwierrum (4)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (10)
Ee (15)
Elahuizen (18)
Elsloo Fr (8)
Engwierum (9)
Exmorra (6)
Feanwalden (30)
Ferwert (14)
Ferwoude (3)
Fochteloo (3)
Follega (4)
Folsgare (3)
Formerum (8)
Foudgum (1)
Franeker (106)
Frieschepalen (10)
Gaast (3)
Gaastmeer (7)
Garyp (23)
Gauw (3)
Gerkesklooster (10)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (2)
Goingarijp (1)
Gorredijk (53)
Goutum (12)
Greonterp (2)
Grou (103)
Gytsjerk (13)
Hallum (37)
Hantum (8)
Hantumhuizen (2)
Harich (3)
Harkema (35)
Harlingen (140)
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (3)
Haule (6)
Haulerwijk (27)
Heeg (25)
Heerenveen (210)
Hemelum (15)
Hempens (3)
Hemrik (5)
Herbaijum (2)
Hijum (4)
Hilaard (2)
Hindeloopen (12)
Hitzum (1)
Hollum (16)
Holwerd (29)
Hommerts (8)
Hoorn (gem. Terschelling) (7)
Hoornsterzwaag (9)
Houtigehage (9)
Huns (1)
Hurdegaryp (42)
Idaerd (1)
Idskenhuizen (6)
Ijlst (15)
Indijk (7)
It Heidenskip (2)
Itens (7)
Jannum (2)
Jellum (2)
Jelsum (2)
Jirnsum (18)
Jistrum (15)
Jonkerslan (2)
Jorwert (3)
Joure (33)
Jubbega (38)
Jutrijp (1)
Katlijk (5)
Kimswerd (3)
Kinnum (1)
Koarnjum (5)
Kollum (62)
Kollumerpomp (16)
Kollumerzwaag (29)
Kootstertille (32)
Kortehemmen (3)
Koudum (33)
Kubaard (1)
Landerum (2)
Langedijke (1)
Langelille (9)
Langezwaag (11)
Langweer (19)
Leeuwarden (347)
Lekkum (2)
Lemmer (102)
Lies (4)
Lioessens (5)
Lippenhuizen (11)
Loenga (1)
Lollum (6)
Longerhouw (2)
Luinjeberd (6)
Luxwoude (1)
Makkinga (6)
Makkum Fr (92)
Mantgum (12)
Marrum (12)
Marsum (7)
Menaam (25)
Metslawier (20)
Midlum (7)
Midsland (17)
Mildam (4)
Minnertsga (13)
Mirns (2)
Moddergat (5)
Molkwerum (5)
Morra (6)
Munein (2)
Munnekeburen (6)
Munnekezijl (10)
Nes (gem. Boarnsterhim) (10)
Nes (gem. Dongeradeel) (6)
Nes Ameland (19)
Niawier (11)
Nieuwebrug (2)
Nieuwehorne (13)
Nieuweschoot (1)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (9)
Nijeberkoop (3)
Nijega (2)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (6)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (10)
Nijetrijne (2)
Nijland (7)
Noardburgum (27)
Noordwolde Fr (53)
Oentsjerk (12)
Offingawier (8)
Oldeberkoop (6)
Oldeholtpade (7)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (7)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (16)
Oosterstreek (8)
Oosterwolde Fr (59)
Oosterzee (14)
Oosthem (3)
Oostrum Fr (2)
Opeinde (10)
Oppenhuizen (13)
Oranjewoud (9)
Oudebildtzijl (10)
Oudega (gem. Smallingerland) (10)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (11)
Oudega Gaast Sleat (4)
Oudehaske (10)
Oudehorne (6)
Oudemirdum (19)
Oudeschoot (10)
Oudwoude (15)
Ouwsterhaule (1)
Paesens (11)
Parrega (11)
Peins (2)
Peperga (1)
Piaam (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (7)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (8)
Ravenswoud (1)
Readtsjerk (1)
Reahus (1)
Reduzum (7)
Ried (4)
Rien (1)
Rijs (4)
Rinsumageast (10)
Rohel (9)
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (12)
Rottum Fr (9)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (3)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (11)
Scharsterbrug (5)
Scherpenzeel Fr (8)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (20)
Schraard (3)
Sexbierum (12)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (6)
Sint Annaparochie (54)
Sint Jacobiparochie (24)
Sint Nicolaasga (23)
Sintjohannesga (10)
Slappeterp (1)
Slijkenburg (2)
Sloten Fr (12)
Smallebrugge (2)
Sneek (291)
Snikzwaag (2)
Sondel (13)
Sonnega (2)
Spanga (4)
Spannum (2)
Stavoren (19)
Steggerda (13)
Stiens (29)
Stroobos (5)
Sumar (16)
Surhuisterveen (31)
Surhuizum (10)
Suwald (5)
Ter Idzard (1)
Terband (1)
Terherne (32)
Terkaple (3)
Ternaard (19)
Tersoal (6)
Terwispel (4)
Tijnje (12)
Tirns (2)
Tjalleberd (6)
Tjerkgaast (3)
Tjerkwerd (3)
Twijzel (11)
Twijzelerheide (16)
Tytsjerk (15)
Tzum (10)
Tzummarum (36)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (25)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (2)
Vlieland (15)
Vrouwenparochie (9)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (4)
Wanswert (4)
Warfstermolen (2)
Warns (14)
Warten (20)
Waskemeer (8)
Weidum (2)
Wergea (22)
Westergeest (6)
Westhoek (5)
West Terschelling (19)
Wetsens (3)
Wierum (7)
Wijckel (7)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (19)
Winsum Fr (8)
Wirdum Fr (5)
Witmarsum (28)
Wiuwert (12)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (87)
Wommels (17)
Wons (4)
Workum (56)
Woudsend (25)
Wyns (2)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (5)
Zandhuizen (3)
Zurich (5)
Zwagerbosch (2)
Zweins (2)