3307 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (2)
Achlum (3)
Akkrum (25)
Akmarijp (1)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (13)
Aldtsjerk (4)
Anjum (70)
Appelscha (31)
Arum (15)
Augustinusga (4)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Bakhuizen (9)
Bakkeveen (9)
Balk (24)
Ballum (3)
Bantega (4)
Beetsterzwaag (9)
Berltsum (8)
Bitgum (2)
Bitgummole (5)
Blauwhuis (1)
Blesdijke (5)
Blije (6)
Boazum (4)
Boelenslaan (5)
Boijl (9)
Boksum (1)
Bolsward (46)
Bontebok (2)
Boornbergum (9)
Boornzwaag (10)
Bornwird (1)
Brantgum (5)
Britsum (2)
Broek Fr (1)
Broeksterwald (5)
Buitenpost (26)
Burdaard (22)
Buren Fr (1)
Burgum (36)
Burgwerd (5)
Burum (9)
Cornwerd (2)
Damwald (14)
De Blesse (5)
De Knipe (5)
De Tike (3)
De Veenhoop (2)
De Westereen (27)
De Wilgen (10)
Dearsum (1)
Delfstrahuizen (5)
Dijken (1)
Dokkum (47)
Dongjum (3)
Doniaga (1)
Donkerbroek (9)
Drachten (131)
Drachtstercompagnie (2)
Driezum (9)
Drogeham (12)
Dronryp (13)
Earnewald (22)
Easterein (7)
Easterlittens (4)
Eastermar (6)
Easterwierrum (1)
Echten Fr (7)
Echtenerbrug (7)
Ee (12)
Elahuizen (10)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (3)
Exmorra (4)
Feanwalden (21)
Feinsum (1)
Ferwert (10)
Ferwoude (3)
Firdgum (1)
Fochteloo (1)
Follega (3)
Folsgare (2)
Formerum (3)
Franeker (74)
Frieschepalen (5)
Gaast (2)
Gaastmeer (12)
Garyp (8)
Gauw (1)
Gerkesklooster (5)
Goenga (2)
Goengahuizen (4)
Goingarijp (3)
Gorredijk (18)
Goutum (7)
Greonterp (1)
Grou (62)
Gytsjerk (4)
Hallum (21)
Hantum (2)
Hantumhuizen (2)
Harich (4)
Harkema (25)
Harlingen (87)
Haskerdijken (7)
Haule (6)
Haulerwijk (18)
Heeg (15)
Heerenveen (113)
Hemelum (3)
Hempens (3)
Hemrik (2)
Herbaijum (1)
Hijum (2)
Hilaard (1)
Hindeloopen (9)
Hollum (19)
Holwerd (15)
Hommerts (7)
Hoorn (gem. Terschelling) (9)
Hoornsterzwaag (5)
Houtigehage (5)
Huns (1)
Hurdegaryp (13)
Idaerd (2)
Idsegahuizum (2)
Idskenhuizen (2)
Ijlst (18)
Indijk (2)
Ingelum (3)
Itens (1)
Jelsum (2)
Jirnsum (9)
Jistrum (5)
Joure (24)
Jubbega (15)
Jutrijp (3)
Katlijk (3)
Kimswerd (5)
Kinnum (1)
Koarnjum (4)
Kollum (35)
Kollumerpomp (11)
Kollumerzwaag (17)
Kootstertille (16)
Kortehemmen (1)
Koudum (11)
Kubaard (1)
Landerum (3)
Langedijke (2)
Langelille (2)
Langezwaag (5)
Langweer (9)
Leeuwarden (178)
Lemmer (76)
Lies (1)
Lioessens (8)
Lippenhuizen (6)
Lollum (2)
Luinjeberd (1)
Luxwoude (3)
Makkinga (6)
Makkum Fr (65)
Mantgum (3)
Marrum (10)
Marsum (2)
Menaam (13)
Metslawier (15)
Midlum (4)
Midsland (12)
Mildam (5)
Minnertsga (8)
Mirns (2)
Moddergat (3)
Molkwerum (1)
Morra (3)
Munein (1)
Munnekeburen (3)
Munnekezijl (2)
Nes (gem. Boarnsterhim) (1)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (4)
Niawier (10)
Nieuwebrug (2)
Nieuwehorne (3)
Nij Altoenae (3)
Nij Beets (6)
Nijeberkoop (4)
Nijega (1)
Nijeholtpade (2)
Nijemirdum (8)
Nijetrijne (1)
Nijland (5)
Noardburgum (13)
Noordwolde Fr (36)
Oentsjerk (4)
Offingawier (3)
Oldeberkoop (6)
Oldeholtpade (2)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (2)
Olterterp (1)
Oosterbierum (4)
Oosternijkerk (6)
Oosterstreek (14)
Oosterwolde Fr (27)
Oosterzee (10)
Oosthem (3)
Oostrum Fr (3)
Opeinde (5)
Oppenhuizen (3)
Oranjewoud (3)
Oudebildtzijl (5)
Oudega (gem. Smallingerland) (7)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (7)
Oudega Gaast Sleat (6)
Oudehaske (5)
Oudehorne (3)
Oudemirdum (14)
Oudeschoot (5)
Oudwoude (10)
Ouwsterhaule (3)
Ouwster Nijega (1)
Paesens (3)
Parrega (3)
Peins (3)
Peperga (1)
Piaam (1)
Pietersbierum (2)
Pingjum (4)
Poppenwier (1)
Raard (3)
Raerd (7)
Ravenswoud (1)
Readtsjerk (1)
Reduzum (4)
Reitsum (1)
Ried (1)
Rijs (3)
Rinsumageast (7)
Rohel (7)
Rottevalle (9)
Rottum Fr (2)
Ryptsjerk (1)
Schalsum (2)
Scharnegoutum (5)
Scherpenzeel Fr (6)
Schiermonnikoog (23)
Schraard (3)
Sexbierum (10)
Siegerswoude (3)
Sint Annaparochie (38)
Sint Jacobiparochie (16)
Sint Nicolaasga (5)
Sintjohannesga (5)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (5)
Smallebrugge (1)
Sneek (144)
Snikzwaag (1)
Sondel (12)
Sonnega (5)
Spanga (2)
Stavoren (22)
Steggerda (10)
Stiens (20)
Stroobos (5)
Sumar (9)
Surhuisterveen (30)
Surhuizum (2)
Suwald (4)
Terband (2)
Terherne (28)
Terkaple (5)
Ternaard (18)
Terwispel (2)
Tijnje (7)
Tirns (1)
Tjalleberd (5)
Tjerkwerd (2)
Triemen (1)
Twijzel (12)
Twijzelerheide (14)
Tytsjerk (6)
Tzum (4)
Tzummarum (19)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (18)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (2)
Vlieland (10)
Vrouwenparochie (8)
Walterswald (4)
Wanswert (3)
Warfstermolen (5)
Warns (10)
Warten (7)
Waskemeer (4)
Wergea (13)
Westergeest (4)
Westhoek (7)
West Terschelling (8)
Wetsens (1)
Wierum (1)
Wijckel (1)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (13)
Winsum Fr (6)
Wirdum Fr (5)
Witmarsum (14)
Wiuwert (4)
Wjelsryp (8)
Wolvega (69)
Wommels (14)
Wons (1)
Workum (41)
Woudsend (14)
Wytgaard (2)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (2)
Zandhuizen (3)
Zurich (2)
Zwagerbosch (1)
Zweins (1)