5987 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (1)
Achlum (6)
Akkrum (40)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (31)
Aldtsjerk (3)
Allingawier (1)
Anjum (72)
Appelscha (52)
Arum (17)
Augustinusga (11)
Baaiduinen (3)
Baaium (3)
Baard (2)
Bakhuizen (22)
Bakkeveen (14)
Balk (43)
Ballum (10)
Bantega (8)
Beetsterzwaag (25)
Berltsum (18)
Bitgum (8)
Bitgummole (12)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (8)
Blije (10)
Boazum (4)
Boelenslaan (6)
Boijl (10)
Bolsward (68)
Bontebok (7)
Boornbergum (19)
Boornzwaag (7)
Bornwird (2)
Brantgum (8)
Britsum (7)
Britswert (1)
Broek Fr (2)
Broeksterwald (4)
Buitenpost (47)
Burdaard (18)
Buren Fr (8)
Burgum (55)
Burgwerd (4)
Burum (17)
Cornwerd (1)
Damwald (22)
De Blesse (14)
De Falom (1)
De Hoeve (2)
De Knipe (14)
De Tike (4)
De Veenhoop (3)
De Westereen (45)
De Wilgen (7)
Dedgum (4)
Deinum (3)
Delfstrahuizen (14)
Dijken (1)
Dokkum (79)
Dongjum (3)
Donkerbroek (24)
Drachten (297)
Drachtstercompagnie (6)
Driezum (6)
Drogeham (18)
Dronryp (20)
Earnewald (38)
Easterein (27)
Easterlittens (5)
Eastermar (15)
Easterwierrum (3)
Echten Fr (4)
Echtenerbrug (14)
Ee (15)
Elahuizen (16)
Elsloo Fr (9)
Engwierum (9)
Exmorra (7)
Feanwalden (32)
Ferwert (19)
Ferwoude (4)
Fochteloo (2)
Follega (4)
Folsgare (2)
Formerum (7)
Foudgum (1)
Franeker (111)
Frieschepalen (10)
Gaast (3)
Gaastmeer (8)
Garyp (24)
Gauw (2)
Gerkesklooster (9)
Ginnum (2)
Goenga (2)
Goengahuizen (5)
Goingarijp (2)
Gorredijk (57)
Goutum (10)
Greonterp (2)
Grou (123)
Gytsjerk (13)
Hallum (38)
Hantum (8)
Hantumhuizen (2)
Harich (5)
Harkema (38)
Harlingen (174)
Haskerdijken (7)
Haskerhorne (3)
Haule (6)
Haulerwijk (24)
Heeg (27)
Heerenveen (205)
Hegebeintum (1)
Hemelum (18)
Hempens (3)
Hemrik (5)
Herbaijum (4)
Hijum (4)
Hilaard (3)
Hindeloopen (13)
Hitzum (3)
Hollum (18)
Holwerd (31)
Hommerts (9)
Hoorn (gem. Terschelling) (8)
Hoornsterzwaag (11)
Houtigehage (8)
Huns (1)
Hurdegaryp (44)
Idaerd (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (6)
Ijlst (17)
Indijk (10)
Ingelum (1)
It Heidenskip (3)
Itens (6)
Jannum (2)
Jellum (4)
Jelsum (1)
Jirnsum (22)
Jistrum (15)
Jonkerslan (1)
Jorwert (5)
Joure (34)
Jubbega (45)
Jutrijp (2)
Katlijk (4)
Kimswerd (6)
Kinnum (1)
Koarnjum (3)
Kollum (72)
Kollumerpomp (16)
Kollumerzwaag (28)
Kootstertille (37)
Kornwerderzand (1)
Kortehemmen (3)
Koudum (34)
Landerum (2)
Langedijke (2)
Langelille (10)
Langezwaag (8)
Langweer (29)
Leeuwarden (416)
Lekkum (3)
Lemmer (120)
Lies (4)
Lioessens (7)
Lippenhuizen (11)
Loenga (1)
Lollum (5)
Longerhouw (1)
Luinjeberd (5)
Luxwoude (1)
Lytsewierrum (1)
Makkinga (9)
Makkum Fr (102)
Mantgum (14)
Marrum (12)
Marsum (7)
Menaam (24)
Metslawier (22)
Midlum (11)
Midsland (27)
Mildam (3)
Minnertsga (10)
Mirns (1)
Moddergat (7)
Molkwerum (6)
Morra (6)
Munein (3)
Munnekeburen (7)
Munnekezijl (12)
Nes (gem. Boarnsterhim) (9)
Nes (gem. Dongeradeel) (6)
Nes Ameland (17)
Niawier (11)
Nieuwebrug (3)
Nieuwehorne (13)
Nij Altoenae (4)
Nij Beets (13)
Nijeberkoop (3)
Nijega (1)
Nijehaske (1)
Nijeholtpade (6)
Nijeholtwolde (3)
Nijemirdum (10)
Nijetrijne (2)
Nijland (4)
Noardburgum (23)
Noordwolde Fr (56)
Oentsjerk (16)
Offingawier (6)
Oldeberkoop (8)
Oldeholtpade (10)
Oldeholtwolde (1)
Oldelamer (2)
Oldetrijne (3)
Olterterp (1)
Oosterbierum (7)
Oosterend (gem. Terschelling) (4)
Oosternijkerk (15)
Oosterstreek (10)
Oosterwolde Fr (74)
Oosterzee (13)
Oosthem (4)
Oostrum Fr (3)
Opeinde (13)
Oppenhuizen (11)
Oranjewoud (10)
Oudebildtzijl (12)
Oudega (gem. Smallingerland) (9)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (11)
Oudega Gaast Sleat (4)
Oudehaske (9)
Oudehorne (9)
Oudemirdum (20)
Oudeschoot (7)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (3)
Paesens (10)
Parrega (8)
Peins (3)
Peperga (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (8)
Poppenwier (2)
Raard (2)
Raerd (8)
Ravenswoud (2)
Readtsjerk (2)
Reahus (1)
Reduzum (7)
Reitsum (1)
Ried (4)
Rien (2)
Rijs (5)
Rinsumageast (11)
Rohel (8)
Rotsterhaule (4)
Rottevalle (11)
Rottum Fr (10)
Ruigahuizen (1)
Ryptsjerk (3)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (14)
Scharsterbrug (5)
Scherpenzeel Fr (5)
Schettens (1)
Schiermonnikoog (22)
Schraard (2)
Sexbierum (13)
Sibrandabuorren (3)
Siegerswoude (6)
Sint Annaparochie (54)
Sint Jacobiparochie (25)
Sint Nicolaasga (30)
Sintjohannesga (12)
Slappeterp (1)
Slijkenburg (2)
Sloten Fr (17)
Smallebrugge (2)
Sneek (304)
Snikzwaag (1)
Sondel (15)
Sonnega (2)
Spanga (5)
Spannum (2)
Stavoren (21)
Steggerda (12)
Stiens (31)
Stroobos (6)
Sumar (16)
Surhuisterveen (50)
Surhuizum (10)
Suwald (7)
Ter Idzard (1)
Terband (1)
Terherne (37)
Terkaple (2)
Ternaard (20)
Tersoal (6)
Terwispel (7)
Tijnje (12)
Tirns (2)
Tjalleberd (8)
Tjerkgaast (4)
Tjerkwerd (2)
Triemen (2)
Twijzel (13)
Twijzelerheide (21)
Tytsjerk (18)
Tzum (14)
Tzummarum (38)
Uitwellingerga (5)
Ureterp (29)
Vegelinsoord (2)
Vinkega (3)
Vlieland (17)
Vrouwenparochie (8)
Waaxens (gem. Dongeradeel) (1)
Walterswald (4)
Wanswert (5)
Warfstermolen (2)
Warns (13)
Warten (22)
Waskemeer (7)
Weidum (2)
Wergea (19)
Westergeest (5)
Westhoek (7)
West Terschelling (26)
Wetsens (4)
Wier (1)
Wierum (9)
Wijckel (9)
Wijnaldum (6)
Wijnjewoude (20)
Winsum Fr (9)
Wirdum Fr (6)
Witmarsum (32)
Wiuwert (14)
Wjelsryp (4)
Wolsum (1)
Wolvega (97)
Wommels (18)
Wons (4)
Workum (65)
Woudsend (34)
Wyns (2)
Wytgaard (4)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (6)
Zandhuizen (3)
Zurich (8)
Zwagerbosch (3)
Zweins (3)