4423 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Abbega (3)
Achlum (3)
Akkrum (40)
Alde Leie (2)
Aldeboarn (22)
Aldtsjerk (4)
Allingawier (1)
Anjum (65)
Appelscha (35)
Arum (16)
Augustinusga (6)
Baaiduinen (2)
Baaium (1)
Bakhuizen (11)
Bakkeveen (5)
Balk (32)
Ballum (13)
Bantega (5)
Beetsterzwaag (10)
Berltsum (11)
Bitgum (2)
Bitgummole (7)
Blauwhuis (2)
Blesdijke (4)
Blije (12)
Boazum (2)
Boelenslaan (5)
Boijl (10)
Boksum (1)
Bolsward (44)
Bontebok (7)
Boornbergum (17)
Boornzwaag (8)
Bornwird (1)
Brantgum (7)
Britsum (4)
Britswert (1)
Broeksterwald (3)
Buitenpost (34)
Burdaard (28)
Buren Fr (6)
Burgum (39)
Burgwerd (2)
Burum (11)
Damwald (14)
De Blesse (8)
De Falom (1)
De Knipe (5)
De Tike (3)
De Veenhoop (2)
De Westereen (39)
De Wilgen (9)
Dearsum (1)
Dedgum (3)
Deinum (2)
Delfstrahuizen (14)
Dijken (1)
Dokkum (70)
Dongjum (2)
Donkerbroek (11)
Drachten (174)
Drachtstercompagnie (6)
Driezum (7)
Drogeham (16)
Dronryp (9)
Earnewald (26)
Easterein (8)
Easterlittens (3)
Eastermar (10)
Easterwierrum (2)
Echten Fr (7)
Echtenerbrug (10)
Ee (14)
Elahuizen (13)
Elsloo Fr (8)
Engwierum (9)
Exmorra (4)
Feanwalden (20)
Ferwert (8)
Ferwoude (2)
Firdgum (1)
Fochteloo (1)
Follega (4)
Folsgare (2)
Formerum (2)
Franeker (73)
Frieschepalen (8)
Gaast (2)
Gaastmeer (8)
Garyp (16)
Gauw (2)
Gerkesklooster (6)
Ginnum (2)
Goenga (3)
Goengahuizen (4)
Gorredijk (53)
Goutum (9)
Greonterp (2)
Grou (90)
Gytsjerk (12)
Hallum (34)
Hantum (7)
Hantumhuizen (1)
Harich (5)
Harkema (25)
Harlingen (109)
Haskerdijken (6)
Haskerhorne (3)
Haule (5)
Haulerwijk (24)
Heeg (17)
Heerenveen (153)
Hemelum (11)
Hempens (2)
Hemrik (4)
Herbaijum (4)
Hijum (6)
Hilaard (2)
Hindeloopen (11)
Hinnaard (1)
Hitzum (1)
Hollum (12)
Holwerd (31)
Hommerts (4)
Hoorn (gem. Terschelling) (4)
Hoornsterzwaag (7)
Houtigehage (8)
Huns (1)
Hurdegaryp (35)
Idaerd (1)
Idskenhuizen (6)
Ijlst (17)
Indijk (8)
It Heidenskip (2)
Itens (3)
Jannum (2)
Jellum (3)
Jirnsum (11)
Jistrum (15)
Jonkerslan (1)
Jorwert (2)
Joure (22)
Jubbega (42)
Jutrijp (3)
Katlijk (3)
Kimswerd (3)
Kinnum (1)
Koarnjum (3)
Kollum (50)
Kollumerpomp (16)
Kollumerzwaag (21)
Kootstertille (22)
Kortehemmen (2)
Koudum (29)
Kubaard (2)
Landerum (2)
Langedijke (2)
Langelille (3)
Langezwaag (9)
Langweer (19)
Leeuwarden (268)
Lekkum (2)
Lemmer (83)
Lies (4)
Lioessens (4)
Lippenhuizen (10)
Loenga (1)
Lollum (4)
Longerhouw (2)
Luinjeberd (2)
Luxwoude (4)
Makkinga (4)
Makkum Fr (82)
Mantgum (6)
Marrum (10)
Marsum (4)
Menaam (16)
Metslawier (18)
Midlum (5)
Midsland (14)
Mildam (4)
Minnertsga (13)
Mirns (1)
Moddergat (4)
Molkwerum (3)
Morra (4)
Munein (1)
Munnekeburen (5)
Munnekezijl (9)
Nes (gem. Boarnsterhim) (9)
Nes (gem. Dongeradeel) (4)
Nes Ameland (13)
Niawier (10)
Nieuwebrug (2)
Nieuwehorne (13)
Nij Altoenae (2)
Nij Beets (9)
Nijeberkoop (3)
Nijega (1)
Nijeholtpade (2)
Nijeholtwolde (1)
Nijemirdum (9)
Nijetrijne (2)
Nijland (3)
Noardburgum (21)
Noordwolde Fr (40)
Oentsjerk (8)
Offingawier (10)
Oldeberkoop (9)
Oldeholtpade (3)
Oldelamer (1)
Oldetrijne (3)
Oosterbierum (6)
Oosterend (gem. Terschelling) (3)
Oosternijkerk (13)
Oosterstreek (8)
Oosterwolde Fr (56)
Oosterzee (15)
Oosthem (3)
Oostrum Fr (1)
Opeinde (9)
Oppenhuizen (6)
Oranjewoud (8)
Oudebildtzijl (10)
Oudega (gem. Smallingerland) (13)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (8)
Oudega Gaast Sleat (5)
Oudehaske (8)
Oudehorne (6)
Oudemirdum (20)
Oudeschoot (5)
Oudwoude (14)
Ouwsterhaule (3)
Paesens (7)
Parrega (9)
Peperga (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (5)
Raard (2)
Raerd (6)
Ravenswoud (2)
Readtsjerk (1)
Reahus (1)
Reduzum (10)
Ried (3)
Rijs (2)
Rinsumageast (8)
Rohel (8)
Rotsterhaule (2)
Rottevalle (11)
Rottum Fr (4)
Ruigahuizen (1)
Schalsum (1)
Scharnegoutum (7)
Scharsterbrug (2)
Scherpenzeel Fr (6)
Schiermonnikoog (31)
Schraard (2)
Sexbierum (11)
Sibrandabuorren (2)
Siegerswoude (5)
Sint Annaparochie (40)
Sint Jacobiparochie (23)
Sint Nicolaasga (13)
Sintjohannesga (10)
Skingen (1)
Slijkenburg (1)
Sloten Fr (9)
Smallebrugge (2)
Snakkerburen (1)
Sneek (249)
Snikzwaag (1)
Sondel (15)
Sonnega (2)
Spanga (4)
Stavoren (17)
Steggerda (12)
Stiens (29)
Stroobos (5)
Sumar (14)
Surhuisterveen (30)
Surhuizum (7)
Suwald (4)
Ter Idzard (1)
Terband (1)
Terherne (23)
Terkaple (3)
Ternaard (18)
Tersoal (4)
Terwispel (6)
Tijnje (10)
Tirns (1)
Tjalleberd (3)
Tjerkgaast (3)
Tjerkwerd (2)
Twijzel (9)
Twijzelerheide (13)
Tytsjerk (12)
Tzum (7)
Tzummarum (27)
Uitwellingerga (4)
Ureterp (31)
Vegelinsoord (1)
Vinkega (2)
Vlieland (13)
Vrouwenparochie (5)
Waaksens (gem. Littenseradeel) (1)
Walterswald (4)
Wanswert (4)
Warfstermolen (4)
Warns (10)
Warten (11)
Waskemeer (7)
Weidum (1)
Wergea (14)
Westergeest (6)
Westhoek (5)
West Terschelling (18)
Wetsens (3)
Wierum (7)
Wijckel (6)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (14)
Winsum Fr (5)
Wirdum Fr (4)
Witmarsum (26)
Wiuwert (11)
Wjelsryp (5)
Wolsum (1)
Wolvega (79)
Wommels (14)
Wons (3)
Workum (54)
Woudsend (16)
Wyns (2)
Wytgaard (3)
Ypecolsga (1)
Ysbrechtum (1)
Zandhuizen (4)
Zurich (3)
Zwagerbosch (3)
Zweins (1)