1344 te koop staande huizen in provincie Friesland

Plaats

Akkrum (10)
Aldeboarn (1)
Aldtsjerk (2)
Allingawier (2)
Anjum (33)
Appelscha (13)
Arum (3)
Augustinusga (6)
Bakhuizen (3)
Bakkeveen (4)
Balk (8)
Ballum (1)
Bantega (1)
Beetsterzwaag (7)
Berltsum (8)
Bitgum (1)
Bitgummole (3)
Blije (1)
Boazum (2)
Boelenslaan (1)
Boijl (3)
Bolsward (16)
Bontebok (1)
Boornzwaag (2)
Broeksterwald (1)
Buitenpost (11)
Burdaard (5)
Buren Fr (2)
Burgum (12)
Burum (1)
Damwald (13)
De Blesse (3)
De Hoeve (1)
De Knipe (2)
De Tike (1)
De Veenhoop (2)
De Westereen (8)
De Wilgen (2)
Dearsum (3)
Dijken (1)
Dokkum (18)
Dongjum (1)
Donkerbroek (2)
Drachten (86)
Drachtstercompagnie (3)
Driezum (3)
Drogeham (1)
Dronryp (4)
Earnewald (1)
Easterein (4)
Easterlittens (1)
Eastermar (3)
Echten Fr (2)
Echtenerbrug (2)
Elsloo Fr (5)
Engwierum (1)
Feanwalden (4)
Ferwert (3)
Fochteloo (1)
Follega (1)
Folsgare (1)
Formerum (3)
Franeker (25)
Frieschepalen (3)
Gaast (1)
Gaastmeer (2)
Garyp (2)
Gersloot (1)
Gorredijk (6)
Goutum (6)
Grou (19)
Gytsjerk (2)
Hallum (2)
Harich (1)
Harkema (8)
Harlingen (45)
Hartwerd (1)
Haskerdijken (4)
Haskerhorne (1)
Haule (2)
Haulerwijk (7)
Heeg (4)
Heerenveen (71)
Hemelum (1)
Herbaijum (1)
Hindeloopen (3)
Hitzum (2)
Hollum (13)
Holwerd (2)
Hommerts (2)
Hoornsterzwaag (3)
Houtigehage (2)
Hurdegaryp (7)
Idskenhuizen (2)
Ijlst (2)
It Heidenskip (1)
Jirnsum (3)
Jistrum (1)
Jonkerslan (1)
Joure (16)
Jubbega (6)
Jutrijp (2)
Kimswerd (2)
Kollum (7)
Kollumerpomp (2)
Kollumerzwaag (5)
Kootstertille (15)
Koudum (10)
Landerum (1)
Langedijke (1)
Langelille (1)
Langezwaag (2)
Langweer (2)
Leeuwarden (148)
Lemmer (31)
Lies (1)
Lioessens (3)
Lippenhuizen (1)
Luinjeberd (1)
Makkinga (2)
Makkum (19)
Mantgum (2)
Marsum (1)
Menaam (3)
Metslawier (4)
Midsland (12)
Mildam (1)
Minnertsga (3)
Mirns (3)
Molkwerum (3)
Morra (1)
Munein (1)
Munnekeburen (1)
Nes (gem. Heerenveen) (2)
Nes Ameland (6)
Niawier (3)
Nieuwebrug (1)
Nieuwehorne (4)
Nieuweschoot (1)
Nij Beets (3)
Nijeholtpade (1)
Nijeholtwolde (2)
Nijemirdum (1)
Nijetrijne (1)
Nijland (1)
Noardburgum (6)
Noordwolde Fr (11)
Oentsjerk (7)
Offingawier (4)
Oldeberkoop (2)
Oldeholtpade (1)
Oosterbierum (2)
Oosterend Texel (2)
Oosternijkerk (1)
Oosterstreek (1)
Oosterwolde Fr (18)
Oosterzee (4)
Oosthem (1)
Opeinde (6)
Oppenhuizen (1)
Oranjewoud (6)
Oudebildtzijl (1)
Oudega (gem. Smallingerland) (1)
Oudega (gem. Sudwest Fryslan) (1)
Oudehaske (3)
Oudehorne (1)
Oudemirdum (5)
Oudeschoot (2)
Parrega (1)
Pietersbierum (1)
Pingjum (4)
Raard (1)
Ravenswoud (1)
Reahus (1)
Reduzum (1)
Rien (1)
Rijs (3)
Rinsumageast (2)
Rohel (5)
Rotsterhaule (2)
Rottevalle (1)
Rottum Fr (1)
Scharnegoutum (2)
Scharsterbrug (3)
Schiermonnikoog (4)
Schraard (2)
Sexbierum (3)
Sibrandabuorren (1)
Siegerswoude (1)
Sint Nicolaasga (4)
Sintjohannesga (1)
Sloten (2)
Sneek (63)
Sondel (2)
Spannum (1)
St. Annaparochie (7)
St. Jacobiparochie (3)
Steggerda (2)
Stiens (6)
Striep (1)
Stroobos (1)
Sumar (3)
Surhuisterveen (9)
Surhuizum (2)
Ter Idzard (2)
Terband (2)
Terherne (4)
Ternaard (3)
Terwispel (2)
Tijnje (3)
Tjalhuizum (1)
Tjalleberd (2)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (1)
Triemen (1)
Twijzel (3)
Twijzelerheide (6)
Tytsjerk (4)
Tzum (2)
Tzummarum (7)
Ureterp (9)
Veenklooster (1)
Vegelinsoord (4)
Vlieland (1)
Vrouwenparochie (4)
Warns (2)
Warten (1)
Waskemeer (1)
Wergea (5)
Westergeest (3)
West Terschelling (5)
Wier (1)
Wijnaldum (5)
Wijnjewoude (8)
Winsum Fr (1)
Wirdum Fr (1)
Witmarsum (4)
Wiuwert (3)
Wjelsryp (2)
Wolvega (31)
Wommels (1)
Wons (1)
Workum (11)
Woudsend (3)
Wyns (1)
Wytgaard (2)
Zandhuizen (3)
Zurich (1)
Zwagerbosch (1)
Zweins (1)