Disclaimer


Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: JAAP.NL zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te presenteren. JAAP.NL kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Iedere Woningwaarde Indicatie is gebaseerd op een beperkt aantal objectieve standaardgegevens, die zo zorgvuldig mogelijk tot stand zijn gebracht. Er heeft geen feitelijk onderzoek ter plaatse van de betrokken woning plaatsgevonden. Subjectieve waarderingen zijn tevens uitdrukkelijk buiten beschouwing gelaten.

De in het kader van deze website te genereren Woningwaarde Indicatie en/of de door middel van 'Dit is mijn huis' en 'Ik wil de schatting van de waarde van dit huis aanpassen' gegenereerde Woningwaarde Indicatie geven naar beste weten een benadering van de verkoopwaarde van woningen in Nederland. Aan de uitkomsten van deze Indicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Iedere mogelijke (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van JAAP.NL en/of het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken B.V. (NBWO) wegens onjuiste of onvolledige Woningwaarde Indicatie en/of de door middel van 'Dit is mijn huis' en 'Ik wil de schatting van de waarde van dit huis aanpassen' gegenereerde Woningwaarde Indicatie van een object is, behoudens opzet of grove schuld zijdens JAAP.NL en/of NBWO, uitgesloten. Iedere bezoeker van deze website, die een door middel van 'Dit is mijn huis' en 'Ik wil de schatting van de waarde van dit huis aanpassen' een Woningwaarde Indicatie wenst te berekenen/vast te leggen of een Woningwaarde Rapport af te nemen, is daarbij zelf verantwoordelijk voor de invulling van de juiste invoergegevens. Bij onjuiste of onvolledige invulling van de invoergegevens kan niet worden ingestaan voor de nauwkeurigheid van de uitgevoerde Woningwaarde Indicatie of Woningwaarde Rapport.

JAAP.NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

JAAP.NL kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. JAAP.NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.