Jouw privacy is belangrijk voor ons

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van JAAP.NL B.V. (“JAAP.NL”). 

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens JAAP.NL van je verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is JAAP.NL, gevestigd aan de Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34343567. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft JAAP.NL de heer Marc Cox aangewezen.

Verwerkte persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je een account aanmaakt, een woning via JAAP.NL verkoopt of verhuurt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, contact opneemt met JAAP.NL, via JAAP.NL een contactaanvraag voor een makelaar of andere dienstverlener doet of anderszins gebruik maakt van de producten of diensten van JAAP.NL, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan JAAP.NL kan JAAP.NL persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende je gebruik van de diensten van JAAP.NL. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van JAAP.NL. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals je surfgedrag op de website waaronder de door jou gezochte woningen, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan je account als je bent ingelogd;
 • locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op JAAP.NL vind je op jaap.nl/cookies.

Gegevens verkregen van derden

Tot slot kan JAAP.NL persoonsgegevens van je verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens die je aan een van de partners van JAAP.NL hebt verstrekt met als doel om deze aan JAAP.NL door te geven, bijvoorbeeld woninggegevens verkregen via een makelaar die in opdracht een woning verkoopt of verhuurt;
 • gegevens verkregen uit openbare bronnen, bijvoorbeeld het online aanbod van te koop staande woningen; 
 • wanneer je inlogt op JAAP.NL via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt JAAP.NL de inloggegevens van je social media account en openbare profielinformatie;
 • gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties;
 • gegevens over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen waarmee JAAP.NL samenwerkt ten behoeve van gezamenlijke groepsprofielen, zoals hieronder beschreven onder ‘verstrekking ten behoeve van advertenties’.

Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

JAAP.NL verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via JAAP.NL of in contact te treden met andere gebruikers van de diensten van JAAP.NL.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met JAAP.NL sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • om jou en andere gebruikers van JAAP.NL onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en deze te onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
 • voor marktanalyse en statistisch onderzoek (Jaap kan analyses en inzichten op geaggregeerd niveau met marktpartijen delen);
 • om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van JAAP.NL;
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • om je – op basis van de door jou verstrekte gegevens – op platforms van derden specifieke advertenties van JAAP.NL te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
 • voor het automatisch aanmaken van een account bij gebruikmaking dienst van JAAP.NL.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van JAAP.NL, bestaande uit het belang om onze producten en diensten en onze dienstverlening aan jou en aan woning(ver)kopers, makelaars en andere gebruikers en/of dienstverleners van JAAP.NL te verbeteren en deze af te stemmen op de behoeftes van jou en andere gebruikers van JAAP.NL.

 • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op JAAP.NL met je social media-account.

 • voor de opbouw van groepsprofielen op basis van kenmerken en gedrag. Hierbij kunnen je accountgegevens worden gecombineerd met informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken, zoals je surfgedrag. De opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar);
 • om je gerichte advertenties te tonen op basis van deze groepsprofielen;
 • om je – op basis van informatie verkregen via cookies en soortgelijke technieken –  op platforms van derden specifieke advertenties van JAAP.NL te tonen;
 • voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over je interesses en over je gebruik van onze producten en diensten, probeert JAAP.NL haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je via je privacy-instellingen op JAAP.NL.   

 • om te voldoen aan de op JAAP.NL van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van JAAP.NL. 

Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van de groep waartoe JAAP.NL behoort (de Mediahuis-groep). Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende Mediahuis producten en/of diensten, de in dat kader van je verwerkte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Mediahuis producten en/of diensten en/of van derden (zoals hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). 

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot de Mediahuis-groep behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van overeenkomst

Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door jou met JAAP.NL gesloten overeenkomst, zullen wij je gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door JAAP.NL ingeschakelde partijen

Je gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door JAAP.NL worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms en hostingdiensten. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van JAAP.NL voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties

JAAP.NL stuurt bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van jouw gegevens door JAAP.NL opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van JAAP.NL voor het tonen van relevante advertenties. De door JAAP.NL opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld sportgeïnteresseerden in de leeftijd van 20 tot 30 jaar).

Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die JAAP.NL verzamelt over je surfgedrag op haar platforms, waaronder ook persoonsgegevens, gecombineerd met informatie over je surfgedrag op de platforms van gelieerde partijen die net als JAAP.NL onderdeel zijn van de Mediahuis-groep, om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen. Deze gezamenlijke groepsprofielen worden gebruikt om je op JAAP.NL en de platforms van deze gelieerde partijen gerichte advertenties te tonen. JAAP.NL is samen met deze gelieerde partijen verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Op deze verwerking is het bepaalde in deze privacyverklaring van toepassing. Je kunt bij JAAP.NL terecht voor de uitoefening van je rechten ten aanzien van deze gegevens (zoals hieronder genoemd onder ‘jouw rechten en aanzien van je gegevens’). 

Verplichte verstrekking

Tenslotte is het mogelijk dat JAAP.NL op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door jou geplaatste uiting op JAAP.NL onrechtmatig is tegenover die derde. JAAP.NL zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU

Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt JAAP.NL de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. 

Gegevensverwerking door derden via JAAP.NL

Via JAAP.NL kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van je verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op JAAP.NL en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op JAAP.NL (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via JAAP.NL terecht komen op het platform van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via JAAP.NL vind je op jaap.nl/cookies. 

Telefoongesprekken klantenservice

Telefoongesprekken met de klantenservice van JAAP.NL kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te verbeteren. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijn

JAAP.NL verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is JAAP.NL wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

Beveiliging gegevens

JAAP.NL respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van JAAP.NL. JAAP.NL spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die JAAP.NL van jou verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan door een mail te sturen aan privacy@jaap.nl

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die JAAP.NL van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht

Je kunt de gegevens die JAAP.NL met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met JAAP.NL geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via privacy@jaap.nl. Via dit mailadres kun je ook contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van JAAP.NL. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Let op:
Wil je je afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciële e-mail van JAAP.NL, dan kan dat via de ‘Afmelden’-link of -button, die je onderin de ontvangen mail kunt terugvinden. 

Wijziging van deze privacyverklaring

JAAP.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2022.