Privacy policy


Privacy en Cookie Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy en Cookie Verklaring aan van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG).

TMG is de grootste Nederlandse mediagroep, met leidende marktposities in o.a. dagbladen, magazines en overige on- en offline media, zoals internet en radio.

Deze Privacy en Cookie Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van TMG en haar dochtermaatschappijen.

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten, contact opneemt met TMG of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van)TMG, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Telegraaf Media Groep N.V., Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

TMG vindt het belangrijk om de door u verstrekte persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. TMG houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA(Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland).


Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door TMG worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de TMG websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten;
 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
 • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan TMG op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
 • Om te voldoen aan de op TMG van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van TMG.


Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het TMG-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door TMG worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).. Daarnaast is het mogelijk dat TMG op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. TMG zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan TMG uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die TMG ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal TMG uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.


Cookies
Bij gebruik van websites van TMG kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze om het navigeren in een website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Anderzijds zijn er cookies die op basis van de websites die u bezoekt een inschatting maken van uw interesses. Cookies bevatten geen persoonsgegevens, ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses, op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

TMG kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van haar websites te analyseren;om haar websites te optimaliseren;
 • om meer op u gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
 • om informatie te verzamelen over de bezoekers van haar websites;
 • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie; in dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door TMG verwerkte persoonsgegevens;
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van TMG.

Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden.

Sommige advertenties en andere commerciële uitingen op de websites van TMG worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze advertenties of uitingen kunnen gebruik maken van uw IP adres, cookies plaatsen en/of gebruik maken van technieken met een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op de eigen cookies van TMG. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. TMG maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

De cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de websites van TMG vergemakkelijken kunt u uitzetten via uw browserinstellingen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Indien u deze cookies uitzet kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de websites van TMG gebruik maken. De cookies die door TMG en adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Let op: het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met de klantenservice van TMG-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.


Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via een website van TMG terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.


Beveiliging gegevens
TMG respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TMG. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van TMG, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. TMG spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

TMG is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan TMG.


Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door TMG zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van TMG via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Telegraaf Media Groep
T.a.v. Klantregistratie
Antwoordnummer 9098
1000 VV Amsterdam.

U kunt ook een e-mail sturen naar onlineklantregistratie@tmg.nl

Wijziging van deze Privacy en Cookie Verklaring
TMG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy en Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy en Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy en Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Gegevens JAAP.NL
JAAP.NL BV
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
info@jaap.nl

Deze Privacy en Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 september 2011.